خانواده‌پژوهی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : خانواده‌پژوهی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، ۱۳۸۴ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏يادداشت : صاحب امتیاز: پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
مدیرمسئول: محمد‌علی مظاهری
‏يادداشت : کتابنامه
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : Family Research
‏موضوع : خانواده-- ایران-- تحقیق-- نمونه‌پژوهی-- نشریات ادواری
خانواده -- ایران-- جنبه‌های روانشناسی-- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : م‍ظاه‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، مدیر مسئول
‏شناسه افزوده : دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده خانواده، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫۲آ/HQ۶۶۶/۴‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۳۰۶/۸۵۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۹۷۶۰۷
‏دسترسی و محل الکترونیکی : ifr@sub.ac.ir
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
‏زبان فهرست مندرجات : انگلیسی
‏زبان صفحه عنوان در صورتي که به زباني غير از... : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  خانواده‌پژوهی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۹۲۵ ‪ ۱۳۸۴
س۱: ش۱-۴(بهار-زمستان)
‪ 2522206
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۲۹۲۶ ‪ ۱۳۸۴
س۱: ش۲-۴(تابستان-زمستان)
‪ 2522207
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۶۱۴۳ ‪ ۱۳۸۴
س۱: ش۱(بهار)
‪ 2518198
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۷۱۰۵ ‪ ۱۳۹۵
د۱۲: ش۴۵-۴۶(بهار-تابستان)
‪ 6202001
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۹۸۶ ‪ ۱۳۸۵
س۲: ش۵-۸(بهار-زمستان)
‪ 2518196
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۹۰۷۹ ‪ ۱۳۸۵
س۲: ش۵-۸(بهار-زمستان)
‪ 2522208
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۵۶۷۱ ‪ ۱۳۸۵
د۲: ش۵-۶(بهار- تابستان)
‪ 1606437
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۵۴۴۰ ‪ ۱۳۸۶
س۳: ش۹(بهار)
‪ 3107366
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۵۴۴۱ ‪ ۱۳۸۶
س۳: ش۹(بهار)
‪ 3107345
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۵۴۳۱ ‪ ۱۳۸۹
س۶: ش۲۱-۲۴(بهار-زمستان)<کسری: ۲۲-۲۳>
‪ 4813483
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۷۳۷ ‪ ۱۳۹۳
س۱۰: ش۳۷-۴۰(بهار-زمستان)
‪ 5684409
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۵۷۵۵ ‪ ۱۳۹۳
س۱۰: ش۳۷-۴۰(بهار-زمستان)
‪ 5686509
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۶۴۵۲ ‪ ۱۳۹۴
س۱۱: ش۴۱-۴۴(بهار-زمستان)
‪ 5702462
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۶۴۶۳ ‪ ۱۳۹۲
س۹: ش۳۳-۳۶(بهار-زمستان)
‪ 5704309
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۰۴۷۷ ‪ ۱۳۸۶-۱۳۸۷
د۳-۴: ش۱۰-۱۵(تابستان۱۳۸۶-پاییز۱۳۸۷)<کسری: ۱۲>
‪ 5911588
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۰۳۴ ‪ ۱۳۸۹
س۶: ش۲۲-۲۳(تابستان-پاییز)
‪ 6102025
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۲۶۳۴ ‪ ۱۳۹۰
س۷: ش۲۵-۲۸(بهار-زمستان)
‪ 6248369
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۴۸۲۹ ‪ ۱۳۹۰
د۷: ش۲۵-۲۸(بهار-زمستان)
‪ 6387936
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۴۸۵۶ ‪ ۱۳۹۱
د۸: ش۲۹-۳۲(بهار-زمستان)
‪ 6391496
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۵۰۶۶ ‪ ۱۳۹۱
د۸: ش۲۹-۳۲(بهار-زمستان)
‪ 6394889
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۵۰۸۰ ‪ ۱۳۹۶
س۱۳: ش۴۹-۵۰(بهار-تابستان)
‪ 6393623
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۲۶۳ ‪ ۱۳۸۹
س۶: ش۲۱-۲۴(بهار-زمستان)
‪ 6466158
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۲۹۲ ‪ ۱۳۹۵
س۱۲: ش۴۷-۴۸(پاییز-زمستان)
‪ 6445821
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۸۶۳ ‪ ۱۳۹۵
د۱۲: ش۴۵-۴۸(بهار-زمستان)<کسری:۴۶-۴۷>
‪ 6504657
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۵۹۸ ‪ ۱۳۹۴
س۱۱: ش۴۱-۴۴(بهار-زمستان)
‪ 6521246
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۰۰۰۸ ‪ ۱۳۹۴
د۱۱: ش۴۳(پاییز)
‪ 6595756
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۰۲۴۳ ‪ ۱۳۹۶
د۱۳: ش۴۹-۵۰(بهار-تابستان)
‪ 6637906
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۸۲۵۸-۰۶ ‪ ۱۳۹۶
س۱۳: ش۵۱-۵۲(زمستان- پاییز)
‪ 7009345
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۲۳۶۵ ‪ ۱۳۹۷
س۱۴: ش۵۳-۵۴(بهار-تابستان)
‪ 7191837
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۲۳۹۷ ‪ ۱۳۹۷
س۱۴: ش۵۳-۵۴(بهار-تابستان)
‪ 7199626
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۳۴۹۳ ‪ ۱۳۸۵-۱۳۸۷
د۲: ش۵-۶(بهار-تابستان۱۳۸۵)؛د۴: ش۱۶(زمستان ۱۳۸۷)
‪ 7319813
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۰۲۵ ‪ ۱۳۸۴-۱۳۸۶
د ۱-۴: ش۱ - ۹(بهار ۱۳۸۴- بهار۱۳۸۶)
‪ 7514788
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۷۰۳۰ ‪ ۱۳۸۷-۱۳۸۸
د۴-۵: ش۱۶-۱۷(زمستان۱۳۸۷ - بهار۱۳۸۸)
‪ 7514815
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۸۴۴۱ ‪ ۱۳۹۷
د۱۴: ش۵۵(پاییز)
‪ 7566701
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh