نشر ریاضی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : نشر ریاضی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷ -
‏فاصله انتشار : ساير
‏یادداشت : مجله ریاضی مرکز نشر دانشگاهی
‏يادداشت : مدیرمسئول: مهدی بهزاد
از سال۴(۱۳۷۰)مدیرمسئول: سیاوش شهشهانی
‏عنوان به زبان دیگر : A Mathematics Journal
‏موضوع : ریاضیات -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍زاد، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۱۵ -‏‬، مدیر مسئول
ش‍ه‍ش‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍اوش‌، مدیر مسئول
‏شناسه افزوده : مرکز نشر دانشگاهی
‏رده بندی کنگره : ‏‫QA۱‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۵۱۰/۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۵۳۷۹۰
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان صفحه عنوان در صورتي که به زباني غير از... : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  نشر ریاضی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۳۲۱۳ ‪ ۱۳۷۵-۱۳۷۶
س۸: ش۱۵(۱)-ش۱۶(۲)(اسفند۱۳۷۵-مهر۱۳۷۶)
‪ 2658920
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۱۸۵ ‪ ۱۳۷۷-۱۳۷۸
س۱۰: ش۱۹(۱)-ش۲۰(۲)(اسفند۱۳۷۷- شهریور۱۳۷۸)
‪ 2668001
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۲۷۵ ‪ ۱۳۷۶-۱۳۷۷
س۹: ش۱۷(۱)-ش۱۸(۲)(اسفند۱۳۷۶- شهریور۱۳۷۷)
‪ 2668000
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۴۸۷۷ ‪ ۱۳۷۹-۱۳۸۰
س۱۱: ش۲۲(۲)(مهر۱۳۷۹)؛ س۱۲:ش۱-۲(۲۳)(شهریور۱۳۸۰)
‪ 2724024
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۶۱۶۱ ‪ ۱۳۷۹-۱۳۸۰
س۱۱: ش۲۲(۲)(مهر۱۳۷۹)؛س۱۲: ش۲۳(۱و۲)(شهریور۱۳۸۰)
‪ 3769037
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۶۲۸ ‪ ۱۳۶۹
س۳: ش۱-۳(مرداد-آذر)
‪ 2708387
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۳۲۱ ‪ ۱۳۶۹
س۳: ش۱-۳(مرداد-آذر)
‪ 2708094
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۶۱۶ ‪ ۱۳۶۷-۱۳۶۸
س۱-۲: ش۱-۳(فروردین۱۳۶۷-آذر۱۳۶۸)
‪ 2708093
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۴۱۰۴ ‪ ۱۳۸۱-۱۳۸۳
س۱۳: ش۲۴(۱)(فروردین-مهر۱۳۸۱)؛ س۱۴:ش۲۶(۱)-ش۲۷(۲)(مهر۱۳۸۲-مرداد۱۳۸۳)؛ س۱۵:ش۲۸(۱)(اسفند۱۳۸۳)
‪ 2724026
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۰ ‪ ۱۳۶۷
س۱: ش۱-۳(فروردین-آذر)
‪ 1434235
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۱ ‪ ۱۳۶۷
س۱: ش۱-۳(فروردین-آذر)
‪ 1434245
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۲ ‪ ۱۳۶۸-۱۳۶۹
س۲: ش۱-۳(فروردین-آذر۱۳۶۸)؛س۳: ش۱-۳(مرداد-آذر۱۳۶۹)
‪ 1434315
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۳ ‪ ۱۳۶۸
س۲: ش۱-۳(فروردین-آذر۱۳۶۸)<کسری:۲>
‪ 1434327
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۴ ‪ ۱۳۶۸-۱۳۷۲
س۲: ش۲(مرداد۱۳۶۸)؛س۳: ش۱-۳(مرداد-آذر۱۳۶۹)؛س۴: ش۱-۳(مرداد۱۳۷۰-مهر۱۳۷۱)؛س۵: ش۱-۲(آذر۱۳۷۲)
‪ 1434477
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۵ ‪ ۱۳۷۰-۱۳۷۱
س۴: ش۱-۳(مرداد۱۳۷۰-مهر۱۳۷۱)؛س۵: ش۱-۲(آذر۱۳۷۲)
‪ 1434695
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۷ ‪ ۱۳۷۲-۱۳۷۵
س۵: ش۱-۲(آذر۱۳۷۲)؛س۶: ش۱۲(۱-۲)(دی۱۳۷۳)؛س۷: ش۱۳(۱)-ش۱۴(۲)(آبان۱۳۷۴-مرداد۱۳۷۵)؛س۸: ش۱۵(۱)(اسفند۱۳۷۵)
‪ 1434719
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۸ ‪ ۱۳۷۲-۱۳۷۵
س۵: ش۱-۲(آذر۱۳۷۲)؛س۶: ش۱۲(۱-۲)(دی۱۳۷۳)؛س۷: ش۱۳(۱)-ش۱۴(۲)(آبان۱۳۷۴-مرداد۱۳۷۵)؛س۸: ش۱۵(۱)(اسفند۱۳۷۵)
‪ 1434729
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۸۹ ‪ ۱۳۷۶-۱۳۷۸
س۸: ش۱۶(۲)(مهر۱۳۷۶)؛س۹: ش۱۷(۱)-ش۱۸(۲)(اسفند۱۳۷۶- شهریور۱۳۷۷)؛س۱۰: ش۱۹(۱)-ش۲۰(۲)(اسفند۱۳۷۷- شهریور۱۳۷۸)؛س۱۱: ش۲۱(۱)(اسفند۱۳۷۸)
‪ 1434824
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۴۵۹۰ ‪ ۱۳۷۶-۱۳۷۸
س۸: ش۱۶(۲)(مهر۱۳۷۶)؛س۹: ش۱۷(۱)-ش۱۸(۲)(اسفند۱۳۷۶- شهریور۱۳۷۷)؛س۱۰: ش۱۹(۱)-ش۲۰(۲)(اسفند۱۳۷۷- شهریور۱۳۷۸)؛س۱۱: ش۲۱(۱)(اسفند۱۳۷۸)
‪ 1434826
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۱۲۳۸ ‪ ۱۳۸۵
س۱۵-۱۶: ش۲۶(آذر)
‪ 1713250
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۲۲۵۷ ‪ ۱۳۸۵
س۱۵: ش۲۹(۱-۲)(آذر)
‪ 1779012
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۲۵۳ ‪ ۱۳۸۶-۱۳۸۸
س۱۶: ش۳۰(۲)(مهر۱۳۸۶)؛س۱۷: ش۳۱(۱)-ش۳۲(۲)(خرداد۱۳۸۷-مهر۱۳۸۸)
‪ 2511374
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۹۲۹۰ ‪ ۱۳۸۶-۱۳۸۸
س۱۶: ش۳۰(۲)(مهر۱۳۸۶)؛س۱۷: ش۳۱(۱)-ش۳۲(۲)(خرداد۱۳۸۷-مهر۱۳۸۸)
‪ 2512044
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۴۸۱۷ ‪ ۱۳۶۹
س۳: ش۱-۳(مرداد-آذر)
‪ 3082579
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۴۹۲۳ ‪ ۱۳۷۰-۱۳۷۱
س۴: ش۱-۳(مرداد۱۳۷۰-مهر۱۳۷۱)
‪ 3085846
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۵۲۸۹ ‪ ۱۳۸۱-۱۳۸۳
س۱۳: ش۲۴(۱)-ش۲۵(۲)(فروردین-مهر۱۳۸۱)؛ س۱۴:ش۲۶(۱)-ش۲۷(۲)(مهر۱۳۸۲-مرداد۱۳۸۳)؛ س۱۵:ش۲۸(۱)(اسفند۱۳۸۳)
‪ 3100730
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۶۵۲۱ ‪ ۱۳۶۸
س۲: ش۱-۳(فروردین-آذر)
‪ 3136256
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۷۱۴۱ ‪ ۱۳۶۷
س۱: ش۱-۳(فروردین-آذر)
‪ 3144378
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۹۵۸۸ ‪ ۱۳۷۸
س۱۱: ش۲۱(۱)(اسفند)
‪ 3377826
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۷۲۱ ‪ ۱۳۸۹
س۱۸: ش۳۳(۱)-ش۳۴(۲)(فروردین-آذر)
‪ 4300504
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۷۲۳ ‪ ۱۳۸۹
س۱۸: ش۳۳(۱)-ش۳۴(۲)(فروردین-آذر)
‪ 4300584
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۳۸۹۷ ‪ ۱۳۹۰
س۱۹: ش۳۵(۱و۲)(تیر)
‪ 6351940
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۷۵۶۸ ‪ ۱۳۹۰
س۱۹: ش۳۵(۱-۲)(تیر)
‪ 6532011
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۶۲۵۷ ‪ ۱۳۸۱
س۱۳: ش۲۵(۲)(مهر)
‪ 7467696
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh