دانشگاه علوم پزشکی کردستان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : دانشگاه علوم پزشکی کردستان[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : سنندج: دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مدیریت پژوهش، آمارو اطلاع‌رسانی پزشکی، ۱۳۷۵ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 1560-652X
‏یادداشت : علمی- پژوهشی
‏يادداشت : تغییر نام دانشگاه: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
عنوان روی جلد :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مدیرمسئول: حمید درفشی
سردبیر: محمدحسین یوسفی
‏عنوان به زبان دیگر : عنوان پشت جلد به انگلیسی: Scientific journal of Kurdistan university of Medical Sciences
‏موضوع : پزشکی -- ایران -- نشریات ادواری
پزشکی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : درف‍ش‍ی‌، ح‍م‍ی‍د ، مدیر مسئول
ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، [مترجم]، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان. مدیریت پژوهش، آمار و اطلاع‌رسانی پزشکی
‏رده بندی کنگره : ‏‫R۶۳۱‬
‏رده بندی د... : ‏‫۶۱۰/۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۵۲۰۲۱۰‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
 
   آدرس ثابت  دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۲۷۱۰ ‪ ۱۳۸۰
ش۱۹-۲۲(بهار-زمستان)
‪ 2569351
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۷۶۹۶ ‪ ۱۳۸۰
ش۱۹-۲۲(بهار-زمستان)
‪ 2569350
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۳۶۱۶ ‪ ۱۳۸۱
س۶-۷: ش۲۳-۲۶(بهار-زمستان)
‪ 2569353
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۶۵۱ ‪ ۱۳۹۴
س۲۰: ش۷۷(۳)(مرداد-شهریور)
‪ 6669103
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۵۸۸۷ ‪ ۱۳۸۱
س۶-۷: ش۲۳-۲۵(بهار- پاییز)
‪ 2569352
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۵۹۱۰ ‪ ۱۳۷۵-۱۳۷۶
س۱-۲: ش۱-۶(پاییز۱۳۷۵-زمستان۱۳۷۶)
‪ 2569355
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۵۹۱۱ ‪ ۱۳۷۵-۱۳۷۶
س۱-۲: ش۱-۶(پاییز۱۳۷۵-زمستان۱۳۷۶)
‪ 2569347
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۵۹۱۲ ‪ ۱۳۷۷-۱۳۷۸
س۲-۴: ش۷-۱۴(بهار۱۳۷۷-زمستان۱۳۷۸)
‪ 2569356
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۵۹۱۳ ‪ ۱۳۷۷-۱۳۷۸
س۲-۴: ش۷-۱۴(بهار۱۳۷۷-زمستان۱۳۷۸)
‪ 2569348
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۵۹۱۴ ‪ ۱۳۷۹
س۴-۵: ش۱۵-۱۸(بهار-زمستان)<صحافی نامرتب>
‪ 2569357
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۵۹۱۵ ‪ ۱۳۷۹
س۴-۵: ش۱۵-۱۸(بهار-زمستان)
‪ 2569349
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۴۵۶۱ ‪ ۱۳۸۲-۱۳۸۳
س۷-۹: ش۲۷-۳۴(بهار۱۳۸۲-زمستان۱۳۸۳)
‪ 2569354
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۴۸۵۱ ‪ ۱۳۸۲-۱۳۸۳
س۷-۹: ش۲۷-۳۴(بهار۱۳۸۲-زمستان۱۳۸۳)
‪ 2569358
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۷۷۴۷ ‪ ۱۳۸۴
س۱۰: ش۳۵(۱)-ش۳۸(۴)(بهار-زمستان)
‪ 2571537
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۷۷۴۸ ‪ ۱۳۸۴
س۱۰: ش۳۵(۱)-ش۳۸(۴)(بهار-زمستان)
‪ 2571539
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۸۲۹۶ ‪ ۱۳۸۵
س۱۱: ش۳۹(۱)-ش۴۲(۴)(بهار-زمستان)
‪ 2571548
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۱۲ ‪ ۱۳۸۵
س۱۱: ش۳۹(۱)-ش۴۲(۴)(بهار-زمستان)
‪ 1344435
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۲۵۳۶ ‪ ۱۳۸۶
س۱۲: ش۴۳(۱)-ش۴۶(۴)(بهار-زمستان)
‪ 1345084
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۶۶۴۵ ‪ ۱۳۸۷
س۱۳: ش۴۷(۱)-ش۵۰(۴)(بهار-زمستان)
‪ 1997034
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۷۲۹۰ ‪ ۱۳۸۷
س۱۳: ش۴۷(۱)-ش۵۰(۴)(بهار-زمستان)
‪ 2005563
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۲۳۶۷ ‪ ۱۳۸۸
س۱۴: ش۵۱(۱)-ش۵۴(۴)(بهار-زمستان)
‪ 2947631
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۸۲۳۷۰ ‪ ۱۳۸۸
س۱۴: ش۵۱(۱)-ش۵۴(۴)(بهار-زمستان)
‪ 2947628
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۳۵۴۲ ‪ ۱۳۹۰
س۱۶: ش۵۹(۱)-ش۶۲(۴)(بهار-زمستان)
‪ 3804811
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۳۹۸۶ ‪ ۱۳۸۹
س۱۵: ش۵۵(۱)-ش۵۸(۴)(بهار-زمستان)
‪ 3842816
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۳۷۷ ‪ ۱۳۸۹
س۱۵: ش۵۵(۱)-ش۵۸(۴)(بهار-زمستان)
‪ 4009710
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۴۴۳۹ ‪ ۱۳۹۰
س۱۶: ش۵۹(۱)-ش۶۲(۴)(بهار-زمستان)
‪ 4038679
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۸۵۸۳ ‪ ۱۳۹۱
س۱۷: ش۶۴(تابستان)
‪ 4684527
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۸۸۹۰ ‪ ۱۳۹۱
س۱۷: ش۶۳(۱)(بهار)
‪ 4720659
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۰۲۱۹۹ ‪ ۱۳۹۱
س۱۷: ش۶۳(۱)-ش۶۵(۳)(بهار-پاییز)
‪ 4884939
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۳۶۵۳ ‪ ۱۳۹۴
س۲۰: ش۷۵(۱)-ش۷۶(۲)(فروردین-تیر)
‪ 5225363
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۶۶۸۹ ‪ ۱۳۹۴
س۲۰: ش۷۵(۱)-ش۷۶(۲)(فروردین-تیر)
‪ 5362718
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۶۹۳۸ ‪ ۱۳۹۲
س۱۸: ش۶۷(۱)-ش۷۰(۴)(بهار-زمستان)<کسری: ۶۸>
‪ 5408680
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۷۷۴۴ ‪ ۱۳۹۲
س۱۸: ش۶۷(۱)-ش۷۰(۴)(بهار-زمستان)<کسری: ۶۸>
‪ 5441238
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۱۷۷۴۵ ‪ ۱۳۹۳
س۱۹: ش۷۱(۱)-ش۷۴(۴)(بهار-زمستان)
‪ 5441271
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۲۶۳۰۵ ‪ ۱۳۹۴
س۲۰: ش۷۸(۴)-ش۷۹(۵)(مهر-دی)
‪ 5522380
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۲۶۸۱۲ ‪ ۱۳۹۳
س۱۹: ش۷۱(۱)-ش۷۴(۴)(بهار-زمستان)
‪ 5561924
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۳۹۶۶۲ ‪ ۱۳۹۴
س۲۰: ش۷۷(۳)-ش۷۹(۵)(مرداد-دی)
‪ 5727152
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۳۰۳ ‪ ۱۳۹۵
س۲۱: ش۸۲(۲)-ش۸۳(۳)(خرداد-شهریور)
‪ 6153795
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۵۹۴۲۵ ‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
س۲۰: ش۸۰(۶)(بهمن۱۳۹۴)؛س۲۱: ش۸۱(۱)اردیبهشت۱۳۹۵)
‪ 6139892
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۱۸۶۹ ‪ ۱۳۹۴-۱۳۹۵
س۲۰:ش۸۰(۶)(بهمن و اسفند ۱۳۹۴)؛س۲۱: ش۸۱(۱)(فروردین و اردیبهشت۱۳۹۵)
‪ 6225756
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۳۶۵۸ ‪ ۱۳۹۵
س۲۱: ش۸۲(۲)-ش۸۳(۳)(خرداد-شهریور)
‪ 6351061
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۳۷۹۴ ‪ ۱۳۹۱-۱۳۹۲
س۱۷: ش۶۶(۴)(زمستان۱۳۹۱)؛س۱۸: ش۶۸(۲)(تابستان۱۳۹۲)
‪ 6335676
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۶۷۶۳ ‪ ۱۳۹۵
س۲۱:ش۴-۶(مهر-اسفند)
‪ 6484689
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۸۲۵۸ ‪ ۱۳۹۵
س۲۱: ش۸۴(۴)-ش۸۶(۶)(مهر-اسفند)
‪ 6537723
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۸۹۰۷ ‪ ۱۳۹۱-۱۳۹۲
س۱۷: ش۶۶(۴)(زمستان۱۳۹۱)؛س۱۸: ش۶۸(۲)(تابستان۱۳۹۲)
‪ 6544131
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۹۰۹۳ ‪ ۱۳۹۶
س۲۲: ش۸۷(۱)-ش۸۸(۲)(فروردین-تیر)
‪ 6546324
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۹۷۱۲ ‪ ۱۳۹۶
س۲۲: ش۸۷(۱)-ش۸۸(۲)(فروردین-تیر)
‪ 6591896
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۵۷۹۶ ‪ ۱۳۹۷
س۲۳: ش۹۳(۱)-ش۹۶(۴)(فروردین-آبان)
‪ 7429346
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۸۸۵۳۴ ‪ ۱۳۹۷
س۲۳: ش۹۳(۱)-ش۹۶(۴)(فروردین-آبان)
‪ 7586498
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۱۱۳۸ ‪ ۱۳۹۶
س۲۳: ش۸۹(۳)-۹۲(۶)(مرداد-اسفند)
‪ 7618958
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۱۲۶۳ ‪ ۱۳۹۶
س۲۲: ش۸۹(۳)-ش۹۲(۶)(مرداد-اسفند)
‪ 7616066
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh