بررسی فرزندخواندگی در فقه و حقوق
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۹۴۲۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۰۴۵۷۰
‏پدیدآور : سرلک، طیبه
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی فرزندخواندگی در فقه و حقوق[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش طیبه سرلک ؛ استاد راهنما محسن جابری‌عربلو ؛ استاد مشاور حبیبه محمدی‌رفیع
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۵
‏مشخصات ظاهری : د، [۱۱۱]ورق
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۰۸-۱۱۰
‏شناسه افزوده : ج‍اب‍ری‌ ع‍رب‍ل‍و، م‍ح‍س‍ن‌‏‫،‫ ۱۳۱۹ -‏‏، استاد‌راهنما
‏شناسه افزوده : محمدی رفیع پور، حبیبه، استاد مشاور
‏توصیفگر : ف‍رزن‍دخ‍وان‍دگ‍ی‌
ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
اسلام
ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی(تهران شمال). دانشکده الهیات و معارف اسلامی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی فرزندخواندگی در فقه و حقوق می‌باشد. با توجه به بررسی آیات و روایات و مطالب کتب فقهی مشخص گردید که فرزندخواندگی اگر چه امری بسیار پسندیده و انسانی است، اما در حقوق اسلامی به رسمیت شناخته نشده است و یک نهاد حقوقی تلقی نمی‌گردد و قواعد، ارث، نسب، نفقه و حرمت نکاح بر آن مترتب نگردیده به عبارت دیگر حقوقی را که ناشی از قرابت نسبی است برای این اطفال قائل نشده است. البته دادن اختیارات تام به والدین برای اداره اموال تربیت و مواظبت و نگهداری کودک فقط یک نیاز اجتماعی برای کودک محسوب می‌گردد.
 
   آدرس ثابت  بررسی فرزندخواندگی در فقه و حقوق
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh