توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون نوشتاری حقوق مدنی فارسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۹۰۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۰۶۲۹۱
‏پدیدآور : بهبودی، سپیده
‏عنوان و نام پديدآور : توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون نوشتاری حقوق مدنی فارسی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارنده سپیده بهبودی ؛ استاد راهنما بلقیس روشن ؛ استاد مشاور بهمن زندی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم انسانی، گرایش زبان‌شناسی همگانی
‏مشخصات نشر : [تهران]‏‫‏‏، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : چهارده،۲۱۴ورق:جدول،نمودار+ ۱ لوح فشرده
‏يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹۸ - ۲۰۳
واژه‌نامه
‏شناسه افزوده : روشن، بلقیس، ۱۳۳۴ -، استاد‌راهنما
‏شناسه افزوده : زن‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ‏‫۱۳۴۰ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
متن‌ها
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا
منابع تخصصی
پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
م‍ق‍ولات‌ واژگ‍ان‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌نور. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
‏چکیده : در تحقیق حاضر پس از معرفی زبان‌شناسی حقوقی و شاخه‌های مختلف آن، با انتخاب کتب حقوق مدنی که به طور تصادفی در سه بعد علمی، درسی و ماده‌ی قانونی انتخاب کرده‌اند، پاراگراف‌هایی به شیوه‌ی تصادفی، در دو بعد ویژگیهای نحوی و واژگانی، حشو و سادگی انتخاب و بررسی شده‌اند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در کلیه‌ی متون حقوق مدنی مورد مطالعه مجموع ساخت غیرشخصی، ساخت میانه و ساخت مجهول ۰۶/۲۴٪ جمله واژه‌ها را تشکیل می‌دهند که بیشترین درصد به ساخت غیرشخصی تعلق دارد. همچنین جملات غالبا مرکب، آنهم از نوع مختلط و ناهمپایه‌اند که به ترتیب ۷۸/۳۳٪ و ۷۹/۴۵٪ جملات را تشکیل می‌دهند. بعلاوه مجموع واژگان تخصصی، کلیشه و قدیمی حدود ۱۴/۳۳٪ کل واژگان را تشکیل می‌دهند که واژگان تخصصی و کلیشه درصدهای ۶۷/۲۵٪ و ۸۲/۲٪ به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص داده‌اند. در مورد باهم‌آیی واژگانی نیز حدود ۹۸/۳۱٪ مورد باهم‌آیی از سه نوع همنشینی، متداعی و تقابل تکمیلی به دست آمده است که نمایانگر میزان انسجام موجود در متون حقوق مدنی است و نکته‌ی آخر اینکه متون حقوقی مدنی در سه نوع علمی، درسی و ماده‌ی قانونی عاری از حشو و در نتیجه پیچیده‌اند. تنها یک نکته‌ی متفاوت بین کتب حاوی کاده‌ی قانونی و دو نوع کتاب درسی و علمی مشاهده می‌شود و آن، اینکه در کتب حاوی ماده‌ی قانونی ساخت میانه بیشترین درصد و سپس ساخت غیرشخصی و نهایتا مجهول درصدهای کمتری را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که در دو کتاب درسی و علمی حقوق مدنی، ابتدا ساخت غیرشخصی و سپس ساخت میانه و نهایتا ساخت مجهول به ترتیب بیشترین و کمترین درصدها را تشکیل می‌دهند.
 
   آدرس ثابت  توصیف ویژگی‌های نحوی و واژگانی متون نوشتاری حقوق مدنی فارسی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh