تحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۵۷)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۴۳۳
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۸۴۲۳۵
‏پدیدآور : ستوده‌آرانی، محمد
‏عنوان و نام پديدآور : تحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۵۷)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمد ستوده‌آرانی ؛ استاد راهنما منوچهر محمدی ؛ اساتید مشاور ابومحمد عسگرخانی، عبدالله رمضان‌زاده
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکترا): روابط بین‌الملل
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ۲۸۴ ورق:جدول
‏يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ۲۶۴-۲۸۴
واژه‌نامه
‏شناسه افزوده : محمدی، منوچهر ،استاد راهنما
‏شناسه افزوده : عسگرخانی، ابومحمد ،استاد مشاور
‏شناسه افزوده : رمضان‌زاده، عبدالله ،استاد مشاور
‏توصیفگر : س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌[۱]
ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌[۱]
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷-۱۳۷۹)
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : هدف اصلی پزوهش حاضر، مطالعه علمی چگونگی تغییر و تحول در رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بگونه‌ای که هم بتوان به فهم واقع بینانه‌ای از رفتار سیاست خارجی ایران دست یافت و هم دچار تقلیل گرائی نگردید. در این راستا از چارچوب نظری ساختار - کارگزار استفاده شد و ضمن بررسی نظریه‌های ساخت یابی در علوم اجتماعی و روابط بین‌الملل، از مدل تحلیلی «ماست و استار» برای ساخت مدل راهنمای تحلیلی مطالعه تحول رفتار سیاست خارجی ایران اسلامی استفاده گردید. در پایان، چگونگی تحول رفتار سیاست خارجی ایران در یک رابطه تعاملی ساختار - کارگزار مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه به فروپاشی شوروی و تحول ساختار نظام بین‌الملل دو قطبی و روند رو به افزایش جهانی شدن پرداخته شد، همچنین تحول در نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در دوره پس از جننگ ایران و عراق مورد توجه قرار گرفت و ضرورت تحول و اعتمادسازی و تنش زدائی در یک رابطه تعاملی رفتار سیاست خارجی ایران با ساختار نظام بین‌الملل مورد بحث واقع شد.
 
   آدرس ثابت  تحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۵۷)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh