رضایت بازنشستگان تامین‌اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن «تحقیقی در شعبه ۱۶ سازمان تامین‌اجتماعی درباب رضایت از نحوه دریافت حقوق»
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۶۶۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۷۸۳۵۷
‏پدیدآور : فداکار، مهرناز
‏عنوان و نام پديدآور : رضایت بازنشستگان تامین‌اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن «تحقیقی در شعبه ۱۶ سازمان تامین‌اجتماعی درباب رضایت از نحوه دریافت حقوق»[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مهرناز فداکار ؛ استاد راهنما طهمورث شیری ؛ استاد مشاور ساسان ودیعه
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): جامعه‌شناسی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۶
‏مشخصات ظاهری : [۱۵، ۱۹۵] ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹۰- ۱۹۲
‏شناسه افزوده : شیری، طهمورث، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : ودیعه، ساسان، استاد مشاور
‏توصیفگر : بازنشستگان
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
رض‍ای‍ت‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی). دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی
‏چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی میزان رضایت بازنشستگان از نحوه دریافت حقوق بوده و نوع پژوهش پیمایشی است و نتیجه این که مشخص شد که بین وضعیت کمی و کیفی بانک و میزان رضایت بازنشستگان از نحوه دریافت حقوق رابطه وجود دارد و تایید گردید. در مورد سوال تحقیق این نتیجه به دست آمد که میزان رضایت بازنشستگان از نحوه دریافت حقوق از حد متوسط پایین تر است.
 
   آدرس ثابت  رضایت بازنشستگان تامین‌اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن «تحقیقی در شعبه ۱۶ سازمان تامین‌اجتماعی درباب رضایت از نحوه دریافت حقوق»
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh