‏‫سیاست خارجی اسرائیل در دهه ۹۰‬‬‬‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۱۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ۱۲۴۶۳۲۷‬‬‬‬
‏پدیدآور : ستاری، صدیقه
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫سیاست خارجی اسرائیل در دهه ۹۰‬‬‬‬[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر صدیقه ستاری؛ استاد راهنما مهدی فاخری؛ استاد مشاور منصور رحمانی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد): مطالعات منطقه ای.‬‬‬‬
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏‏، ۱۳۷۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏‏‏‏۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏‏۱۰۶ورق: نمودار.
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫‏‏کتابنامه: ص. ۱۰۲-۱۰۶.
‏شناسه افزوده : ف‍اخ‍ری‌، م‍ه‍دی‌، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : رح‍م‍ان‍ی‌، منصور، (دکتر)، استاد مشاور
‏توصیفگر : س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌[۱]
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌[۱]
رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌
‏توصیفگر : اسرائیل
خاورمیانه
اروپا
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  ‏‫سیاست خارجی اسرائیل در دهه ۹۰‬‬‬‬
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh