بررسی احکام زنا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۱۶۵۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۱۲۲۵۷۱۹
‏پدیدآور : محتمل، ولی
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی احکام زنا[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر ولی متحمل؛ استاد راهنما [ابوالحسن] شریف؛ استاد مشاور [اسداله] لطفی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۷۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ط، ۹۸ ورق.
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۹۲-۹۸.
‏شناسه افزوده : شریف، ابوالحسن، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ل‍طف‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۰ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : زن‍ا
م‍ج‍ازات‌ ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
شهادت
اق‍رار
اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
   آدرس ثابت  بررسی احکام زنا
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh