دا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : حسینی، سیده‌زهرا، ‏‫۱۳۴۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : دا: خاطرات سیده‌‌زهرا حسینی/ به اهتمام سیده‌اعظم حسینی؛ [برای] دفتر ادبیات و هنر مقاومت [حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی].
‏مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۱۲ ص.‬: مصور، عکس، نمونه.
‏فروست : دفتر ادبیات و هنر مقاومت‏‫؛ ۵۶۳‬. جنگ ایران و عراق،خاطرات‏‫؛ ۱۸۰.‬
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ اول‏‬‏‫ ‏‫‬‭978-964-506-488-2 :‬‬‏‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال‬ (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال (چاپ دهم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال (چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و ششم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و هشتم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و نهم)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ سی‌ام)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال (چاپ سی و پنجم)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ سی و ششم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال ( چاپ سی و هشتم ) ‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ چهلم)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال (چاپ چهل و دوم)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال (چاپ چهل و چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال ( چاپ چهل و ششم )‬‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال ‏‫(چاپ چهل و هفتم)‬‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال ‏‫(چاپ چهل و نهم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجاهم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجاه و دوم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجاه و سوم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال (چاپ پنجاه و هفتم)‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجاه و هشتم)‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و ششم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و هفتم)‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و هشتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و نهم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال(چاپ صدو چهارده)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و بیست و هفتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ریال(چاپ صدو بیست و هشتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال( چاپ صد و سی و دوم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ صد و سی و چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال(چاپ صد و سی و پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫( چاپ صد و چهل و ششم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ‏‫فاپا (چاپ ششم)‬
‏يادداشت : چاپ اول و سوم : ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ ششم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هفتم تا پنجاه و هشتم: ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ صد و پنجم تا صد و هشتم،صد و نهم، صد و یازده، صد و سیزده، صد و بیست و هفتم ، صدو بیست و هشتم، صدو سی و دوم، صد و سی و چهارم و صد و سی و پنجم: ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ صد و چهل و ششم: ۱۳۹۰.‬
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : ‏‫نمایه.‬
‏موضوع : حسینی، سیده‌زهرا، ‏‫۱۳۴۲ - ‏
‏موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خاطرات
‏شناسه افزوده : حسینی، سیده‌اعظم، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬ ‏، گردآورنده
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات سوره مهر
‏شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی. حوزه هنری. دفتر ادبیات و هنر مقاومت
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۶۲۹‭‬ /ح۵۵۱۶آ۳ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭‬‭۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۲‎۱‎۲‎۸‎۵‎۴‬
 
   آدرس ثابت  دا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۳۹۳۶ ‬
‪ ۶۳-۱۰۴۸۴۳ ‬
۱۵
۱۳۸۸
۳۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۴۸۴۲ ‬
‪ ۶۳-۱۰۵۹۱۰ ‬
۵۲
۱۳۸۸
۲۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۴۱۰۶ ‬
‪ ۶۳-۱۲۵۵۰۲ ‬
۱۰۶
۱۳۸۹
۱۰۷
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۲۴۸ ‬
‪ DSR۱۶۲۹/ح۵۵۱۶آ۳ ‬
۸۲
۱۳۸۸
۸۹
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۷۲۴۹ ‬
‪ DSR۱۶۲۹/ح۵۵۱۶آ۳ ‬
۸۳
۱۳۸۸
۸۹
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۵۸۷۰ ‬
‪ DSR۱۶۲۹/ح۵۵۱۶آ۳۱۳۸۸ ‬
۱۶۸
۱۳۹۰
۱۴۷
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۴ ‬
۸۱
۱۳۸۸
۲۹
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۰۳۴ ‬
‪ DSR۱۶۲۹ /ح۵۵۱۶آ۳ ۱۳۸۸ ‬
۱۳۰
۱۳۹۰
۱۴۸
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۲۷۰۸ ‬
‪ DSR۱۶۲۹ /ح۵۵۱۶آ۳ ۱۳۸۸ ‬
۱۳۲
۱۳۸۸
۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۲۸۸۴ ‬
‪ ‬
۱۲۹
۱۳۸۹
۱۲۴
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۴۱۰۲ ‬
‪ ‬
۱۶۷
۱۳۸۸
۴۹
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۸۵۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۸۵۲ ‬
۱۳۳
۱۳۸۰
۳۰
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۹۷۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۹۷۷ ‬
۱۴۱
۱۳۸۸
۳۰
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۰۹۸۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۰۹۸۲ ‬
۱۶۹
۱۳۸۸
۶۴
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۳۸۵۹ ‬
‪ DSR۱۶۲۹/ح۵۵۱۶آ۳ ۱۳۹۰ ‬
۱۴۵
۱۳۹۰
۱۴۶
 
کتابخانه مرکز مازندران
‪ ۱۳۰۰۰-۲۲۶ ‬
‪ DSR۱۶۲۹/ح۵۵۱۶آ۳۱۳۸۸ ‬
۵۰
۱۳۸۸
۵۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۲۷۰۸ ‬
‪ ۸۴۰۴۳۷ ‬
۸۷
۱۳۸۹
۱۰۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۳۰۸۴ ‬
‪ ۸۴۰۰۴۰ ‬
۸۹
۱۳۸۹
۱۰۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۳۰۸۵ ‬
‪ ۸۴۰۰۳۸ ‬
۹۰
۱۳۸۹
۱۰۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۳۷۰۵ ‬
‪ ۹۳۲۱۱۹ ‬
۱۰۵
۱۳۸۹
۱۰۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۸۳۷۰۶ ‬
‪ ۱۱۳۸۶۱۶ ‬
۱۰۳
۱۳۸۹
۱۰۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۳۴۳۵ ‬
‪ ۱۱۸۹۹۷۴ ‬
۹۲
۱۳۸۹
۱۳۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۴۲۵۷ ‬
‪ ۱۱۹۶۲۵۶ ‬
۹۹
۱۳۸۹
۱۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۵۸۷۳ ‬
‪ ۹۵۰۰۱۱ ‬
۱۰۹
۱۳۸۹
۱۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۵۸۷۴ ‬
‪ ۹۵۰۰۱۲ ‬
۱۱۰
۱۳۸۹
۱۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۶۲۱۰ ‬
‪ ۹۶۶۴۹۲ ‬
۱۱۲
۱۳۸۹
۱۳۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۵۷۵۹۴ ‬
‪ ۱۱۹۱۰۷۴ ‬
۱۰۲
۱۳۸۹
۱۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۶۲۲۰۵ ‬
‪ ۱۲۰۸۳۸۹ ‬
۹۷
۱۳۹۰
۱۳۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۰۸۹۶ ‬
‪ ۱۲۰۸۳۹۳ ‬
۱۲۰
۱۳۸۹
۱۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۱۹۱۲ ‬
‪ ۱۲۰۸۳۹۰ ‬
۱۲۱
۱۳۸۹
۱۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۱۹۵۶ ‬
‪ ۱۲۱۶۶۰۸ ‬
۱۳۶
۱۳۸۹
۱۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۱۹۵۹ ‬
‪ ۱۲۱۶۶۱۱ ‬
۱۳۸
۱۳۸۹
۱۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۲۷۴۶ ‬
‪ ۱۲۰۲۷۳۳ ‬
۱۱۶
۱۳۸۹
۱۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۳۸۰۴ ‬
‪ ۸۲۵۲۰۹ ‬
۵
۱۳۸۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۶۷۰۰ ‬
‪ ۸۴۳۶۵۲ ‬
۳
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۱۶۷۰۱ ‬
‪ ۸۴۳۶۵۱ ‬
۴
۱۳۸۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۹۴۶۰ ‬
‪ ۹۵۵۵۲۴ ‬
۱۱۵
۱۳۸۸
۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۹۴۶۱ ‬
‪ ۹۵۵۵۲۳ ‬
۱۱۴
۱۳۸۸
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۴۸۸۷ ‬
‪ ۷۶۷۳۷۲ ‬
۱۱
۱۳۸۸
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۴۸۹۰ ‬
‪ ۷۶۷۳۶۹ ‬
۱۴
۱۳۸۸
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۷۷۲۸ ‬
‪ ۷۸۸۱۳۷ ‬
۸
۱۳۸۸
۴۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۷۷۳۰ ‬
‪ ۸۹۲۶۳۹ ‬
۱۰
۱۳۸۸
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۷۰۲۴۶ ‬
‪ ۱۳۶۶۴۴۲ ‬
۱۶
۱۳۸۸
۵۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۰۲۴۷ ‬
‪ ۷۶۵۷۴۹ ‬
۱۸
‏‫۱۳۸۸
۴۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۰۲۴۹ ‬
‪ ۸۸۶۸۶۴ ‬
۱۷
۱۳۸۸
۵۰
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۷۱۱۳۲ ‬
‪ ‬
۲۰
۱۳۸۸
۴۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۱۱۳۳ ‬
‪ ۷۸۰۸۸۴ ‬
۲۱
۱۳۸۸
۴۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۷۱۱۳۴ ‬
‪ ‬
۲۲
۱۳۸۸
۳۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۷۱۱۳۵ ‬
‪ ۱۴۹۸۶۸۲ ‬
۲۳
۱۳۸۸
۳۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۷۱۱۳۶ ‬
‪ ۱۳۵۶۲۳۲ ‬
۲۴
۱۳۸۸
۵۴
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۷۱۱۳۷ ‬
‪ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۵۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۱۲۱۶ ‬
‪ ۷۸۵۱۳۱ ‬
۲۶
۱۳۸۸
۵۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۲۸۳۲ ‬
‪ ۷۸۰۹۴۱ ‬
۶۸
۱۳۸۸
۳۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۲۸۶۰ ‬
‪ ۷۹۱۸۳۱ ‬
۶۳
۱۳۸۸
۴۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۲۹۹۸ ‬
‪ ۷۸۸۷۸۷ ‬
۶۴
۱۳۸۸
۴۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۶۷۴۳۰۱ ‬
‪ ۲۱۸۴۰۷۹ ‬
۴۶
۱۳۸۸
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۳۰۳ ‬
‪ ۷۶۵۷۵۰ ‬
۴۸
۱۳۸۸
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۶۱۲ ‬
‪ ۸۱۰۷۵۶ ‬
۳۲
۱۳۸۸
۳۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۶۱۳ ‬
‪ ۷۶۶۲۴۰ ‬
۳۳
۱۳۸۸
۴۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۶۱۶ ‬
‪ ۷۶۳۴۰۰ ‬
۳۶
۱۳۸۸
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۶۱۷ ‬
‪ ۷۶۳۴۰۴ ‬
۳۷
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۶۱۹ ‬
‪ ۷۶۳۴۰۳ ‬
۳۹
۱۳۸۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۶۲۲ ‬
‪ ۷۶۶۲۴۱ ‬
۴۲
۱۳۸۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۴۶۲۳ ‬
‪ ۷۶۳۴۰۲ ‬
۴۳
۱۳۸۸
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۶۸۱۳ ‬
‪ ۷۷۱۷۴۵ ‬
۵۶
۱۳۸۸
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۶۸۵۵ ‬
‪ ۷۸۲۱۴۰ ‬
۵۸
۱۳۸۸
۴۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۶۸۵۷ ‬
‪ ۷۸۲۱۳۷ ‬
۶۰
۱۳۸۸
۳۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۷۸۳۲۸ ‬
‪ ۷۶۲۳۸۱ ‬
۵۴
۱۳۸۸
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۵۱۶۰ ‬
‪ ۷۷۷۵۹۸ ‬
۷۰
۱۳۸۸
۵۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۶۰۰۱ ‬
‪ ۷۸۸۷۸۴ ‬
۶۶
۱۳۸۸
۳۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۶۱۸۳ ‬
‪ ۷۹۸۶۸۱ ‬
۷۴
۱۳۸۸
۵۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۸۸۶۱ ‬
‪ ۷۸۰۰۸۹ ‬
۱
۱۳۸۸
۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۱۱۶۸ ‬
‪ ۷۹۴۷۲۳ ‬
۷۵
۱۳۸۸
۲۶
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۹۱۱۶۹ ‬
‪ ‬
۷۶
۱۳۸۸
۴۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۹۳۰۷۰ ‬
‪ ۱۰۰۱۳۳۰ ‬
۷۸
۱۳۸۸
۵۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۹۸۱۷۷ ‬
‪ ۱۰۱۶۵۹۸ ‬
۱۲۸
۱۳۸۹
۱۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۹۰۸۷ ‬
‪ ۱۰۳۱۷۰۱ ‬
۱۲۴
۱۳۸۹
۱۰۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۹۰۸۹ ‬
‪ ۱۰۳۱۶۹۹ ‬
۱۲۶
۱۳۸۹
۱۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۱۳۳۳ ‬
‪ ۱۰۱۶۵۹۷ ‬
۱۳۹
۱۳۸۹
۱۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۴۳۴۹۶ ‬
‪ ۱۰۵۳۰۷۰ ‬
۱۶۰
۱۳۸۹
۱۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۴۸۴۰۵ ‬
‪ ۱۰۳۴۲۵۶ ‬
۱۵۵
۱۳۸۸
۴۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۵۲۹۵ ‬
‪ ۱۲۶۳۳۶۲ ‬
۱۶۲
۱۳۹۰
۱۴۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۲۴۲۴ ‬
‪ ۱۲۲۴۱۹۶ ‬
۱۱۸
۱۳۹۰
۱۴۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۹۹۳۹ ‬
‪ ۱۲۲۳۸۲۹ ‬
۱۶۳
۱۳۹۰
۱۴۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۶۲۷۸۶ ‬
‪ ۱۲۵۰۵۱۰ ‬
۱۶۶
۱۳۹۰
۱۴۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۸۵۱۰ ‬
‪ ۱۲۷۱۲۵۵ ‬
۱۵۰
۱۳۹۰
۱۴۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۹۰۴۳ ‬
‪ ۱۱۰۲۹۰۰ ‬
۱۳۱
۱۳۹۰
۱۴۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۱۱۴۹۰۴ ‬
‪ ۱۸۳۱۰۴۷ ‬
۱۷۱
۱۳۹۶
۱۵۶
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۶۹۲۹۹۲ ‬
‪ ۱۰۱-۴۳۰۱۳ ‬
۲۰۰
۱۳۸۸
۵۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۶۹۳۳۲۸ ‬
‪ ۱۰۱-۴۳۰۱۲ ‬
۱۷۰
۱۳۸۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۱۷۴۹۶ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۴۴۰ ‬
۱۵۴
۱۳۸۸
۸۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۶۶۷۴۵ ‬
‪ ۱۹۳۷۲۲۰ ‬
۱۵۶
۱۳۹۰
۱۳۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh