ایران‌شناخت
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : ایران‌شناخت[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: [انجمن ایران‌شناسان کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز]، ۱۳۷۴ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏يادداشت : صاحب امتیاز: انجمن ایران‌شناسان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مشترک‌المنافع
مدیرمسئول: علی‌اصغر شعر‌دوست
شورای سردبیری: قهرمان سلیمانی و محمدرضا نامدار‌آزادگان
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : چکیده مقالات به روسی
‏ترجمه عنوان : Iran Shenakht
‏موضوع : ایران‌شناسی -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ردوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۴۰ - ‏، مدیر مسئول
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ق‍ه‍رم‍ان‌، سردبیر
آزادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، سردبیر
‏شناسه افزوده : انجمن ایران‌شناسان کشورهای مشترک المنافع و قفقاز، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۶۴‬
‏رده بندی د... : ‏‫۹۵۵/۰۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۱۰۶۵۳۶‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : روسی
 
   آدرس ثابت  ایران‌شناخت
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۴۹۵ ‪ ۱۳۷۹-۱۳۸۱
ش۱۸-۲۱(پاییز۱۳۷۹-زمستان۱۳۸۱)
‪ 2162213
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۳۳۰۶ ‪ ۱۳۷۹
ش۱۶-۱۷(بهار - تابستان)
‪ 2162203
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۳۳۰۹ ‪ ۱۳۷۹
ش۱۸-۱۹(پاییز-زمستان)
‪ 2162210
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۱۲۶ ‪ ۱۳۸۱
ش۲۰-۲۱(پاییز-زمستان)
‪ 2162214
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۲۹۱۹۴ ‪ ۱۳۷۸
ش۱۵(زمستان)
‪ 2162192
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۶۷۲۱ ‪ ۱۳۷۴-۱۳۷۵
ش۱-۲(زمستان۱۳۷۴-تابستان۱۳۷۵)
‪ 2162152
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۷۷۸۱ ‪ ۱۳۷۴
ش۱(زمستان)
‪ 2162144
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۴۲ ‪ ۱۳۷۸
ش۱۳-۱۵(تابستان-زمستان)
‪ 2162186
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۳۸۸۴۳ ‪ ۱۳۷۶
ش۴-۷(بهار-زمستان)
‪ 2162169
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۲ ‪ ۱۳۷۴-۱۳۷۵
ش۱-۲(زمستان۱۳۷۴-تابستان۱۳۷۵)
‪ 2141890
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۳ ‪ ۱۳۷۴-۱۳۷۶
ش۱-۴(زمستان۱۳۷۴-بهار۱۳۷۶)
‪ 2162148
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۴ ‪ ۱۳۷۵
ش۲-۳(تابستان-زمستان)
‪ 2162164
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۵ ‪ ۱۳۷۵
ش۲-۳(تابستان-زمستان)
‪ 2141902
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۶ ‪ ۱۳۷۶
ش۴-۵(بهار-تابستان)
‪ 2162167
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۷ ‪ ۱۳۷۶
ش۵-۷(تابستان-زمستان)
‪ 2162173
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۸ ‪ ۱۳۷۶
ش۶-۷(پاییز-زمستان)
‪ 2162176
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۴۹ ‪ ۱۳۷۷
ش۸-۹(بهار-تابستان)
‪ 2141910
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۰ ‪ ۱۳۷۷
ش۸-۹(بهار-تابستان)
‪ 2162179
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۱ ‪ ۱۳۷۷
ش۱۰-۱۱(پاییز-زمستان)
‪ 2162181
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۲ ‪ ۱۳۷۷
ش۱۰-۱۱(پاییز-زمستان)
‪ 2141913
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۳ ‪ ۱۳۷۸
ش۱۲-۱۳(بهار-تابستان)
‪ 2162182
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۴ ‪ ۱۳۷۸
ش۱۳(تابستان)
‪ 2141930
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۵ ‪ ۱۳۷۸
ش۱۴-۱۵(پاییز-زمستان)
‪ 2162188
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۶ ‪ ۱۳۷۸
س۱۴-۱۵(پاییز-زمستان)
‪ 2141951
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۷ ‪ ۱۳۷۹
ش ۱۶-۱۷(بهار - تابستان)
‪ 2162198
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۰۴۵۸ ‪ ۱۳۷۶
ش۴-۵(بهار-تابستان)
‪ 2141905
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۴۷۱۴۳ ‪ ۱۳۷۴
ش۱(زمستان)
‪ 2141887
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۳۲۴۹ ‪ ۱۳۷۴-۱۳۷۵
ش۱-۳(زمستان۱۳۷۴-زمستان۱۳۷۵)<کسری:۲>
‪ 2141896
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۵۳۲۶۲ ‪ ۱۳۷۸
ش۱۳-۱۵(تابستان-زمستان)
‪ 2141916
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۶۷۶۳۴ ‪ ۱۳۷۶
ش۴(بهار)
‪ 2586911
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۶۱۵۵ ‪ ۱۳۷۵
ش۲-۳(تابستان-زمستان)
‪ 1904536
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۷۶۱۵۶ ‪ ۱۳۷۶
ش۴-۵(بهار-تابستان)
‪ 1904546
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۷۲۶۷۶ ‪ ۱۳۷۸
ش۱۲(بهار)
‪ 6791569
تالارگنجینه ‪ ۱۰۹۲-۲۹۹ ‪ ۱۳۷۶-۱۳۷۷
د۲: ش۵-۸(تابستان۱۳۷۶-بهار۱۳۷۷)
‪ 2067718
مخزن کتابخانه اهدایی ‪ ۱۰۱-۳۵۷۸ ‪ ۱۳۷۵
ش۲:(تابستان)
‪ 5917337
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh