تأثیر اجرای نظام هماهنگ پرداخت بر رضایتمندی کارکنان سازمان مرکزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۱۳۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۰۱۸۳۲
‏پدیدآور : صادقی‌نژاد٬ عباس
‏عنوان و نام پديدآور : تأثیر اجرای نظام هماهنگ پرداخت بر رضایتمندی کارکنان سازمان مرکزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پژوهش و نگارش عباس صادقی‌نژاداستاد راهنما محمد صائبیاستاد مشاور صاحب بدری‌پشته
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : مدیریت دولتی‬
‏مشخصات نشر : ‏‫[ تهران ] ‬۱۳۷۷
‏مشخصات ظاهری : نوزده٬ ۳۸۸ ورقجدول٬ نمودار٬ پرسشنامه
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۳۶۳
‏شناسه افزوده : صائبی٬ محمد٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : بدری‌پشته٬ صاحب٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
‏توصیفگر : ک‍ارک‍ن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
ن‍ظام‌ پ‍رداخ‍ت‌ ه‍ا
رض‍ای‍ت‌
ارزش‍ی‍اب‍ی‌[۱]
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش مدیریت دولتی
‏چکیده : ‏‫با توجه به اجرای نظام هماهنگ به عنوان یک روش پرداخت حقوق و مزایا در کلیه دستگاههای دولتی و عنایت به اینکه نظام مزبور داعیه زمینه سازی تحقق عدالت و هماهنگی پرداخت در سطح این دستگاهها را دارد٬ پژوهشگر بر آن شده تا در قالب یک پژوهش علمی تحت عنوان تاثیر نظام هماهنگ پرداخت بر رضایتمندی کارکنان سازمان مرکزی شرکت راه آهن ج ۱-۱ . نگرش کارکنان شرکت را نسبت به این نظام مورد بررسی قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از نظرات دانشمندان٬ نویسندگان و محققان مختلف مباحث نظری سامان داده شده است٬ سپس٬ بررسی میدانی انجام یافته و نتایج حاصل جهت تعمیم به جامعه تحت مطالعه بررسی و مورد آزمون قرار گرفت که مراحل انجام آن شامل پنج فصل و بشرح زیر بیان می شود : در فصل اول٬ پس از بیان موضوع٬ گفته شد مسئله حقوق و دستمزد از جنبه های گوناگونی سازمانی٬ مالی٬ اقتصادی٬ سیاسی و ... دارای نقش و اهمیت می باشد و می تواند بر رفتارهای فردی٬ سازمانی٬ اجتماعی و حتب اعتقادی افراد سازمان ها تاثیر گذار باشد. آنگاه به هدف پژوهش که سنجش رضایتمندی کارکنان شرکت راه آهن از نظام هماهنگ به عنوان یک روش پرداخت است٬ اشاره شد. سپس فرضیه ها٬ که در بررسی میدانی تائید یا رد آنها مورد نظر می باشد ارائه گردید. در ادامه به قلمرو ( مکانی٬ زمانی٬ موضوعی ) روش و محدودیتهای تحقیق پرداخته شد و نهایتا واژه ها و اصطلاحات بیان گردیده است. فصل دوم٬ بر مطالعه نظری در مورد مفاهیم و مسائلی چون نیاز٬ انگیزش٬ رضایت شغلی٬ حقوق و دستمزد و تئوریهایی که در این مورد از سوی دانشمندان مطرح شده٬ همچنین نظام پرداخت از دیدگاه ارزشی اسلام و بالاخره سیر تحول نظام پرداخت در قوانین استخدامی کشور از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت متمرکز است. در فصل سوم٬ ابتدا به توصیف آزمودنی ها ( جامعه و گروه نمونه ) پرداخته شد و آورده شد که جامعه آماری سازمان مرکزی شرکت راه آهن ج. ۱. ۱ واقع در شهر تهران می باشد و از نمونه گیری و آنهم تصادفی طبقه ای و به میزان یک دهم حجم جامعه برایب انتخاب آزمودنیها استفاده شده است در ادامه ابزار پژوهش یعنی پرسشنامه چهارگزینه ای و مقیاس ( طبقه ای مرتب شده ) و طیف ( لیکرت ) بکار گرفته شده در ان توصیف شد. و آنگاه بیان شد که روائی ابزار پژوهش ( با استفاده از دیدگاه صاحبنظران ) و اعتبار آن ( با استفاده از نرم افزار ‏spss‏ و روش آلفای کرنباخ ) سنجیده و مورد تائید قرار گرفت و نهایتا با ذکر متغیرها٬ روشهای پژوهش ( توصیفی٬ همبستگی ) و جمع آوری اطلاعات ( کتابخانه ای و میدانی ) و روشهای آماری ( توصیفی و استنباطی ) مورد عمل این فصل پایان گرفت. در فصل چهارم٬ ضمن تجزیه و تحلیل و تفسیر مفاهیم و سوالات قید شده در پرسشنامه٬ فرضیه های پژوهش٬ که رضایتمندی از برقراری و اجرای نظام هماهنگ و رابطه آن را ( رضایتمندی ) با تحصیلات٬ سابقه خدمت و ماهیت شغل ( صفی و ستادی ) مد نظر داشتند٬ با استفاده از روشهای آمار استنباطی ( آزمون های فرض نسبت ها و کای دو ) مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند که سه فرضیه های اول ( رضایت از برقراری نظام هماهنگ )٬ سوم ( رابطه بین رضایتمندی و تحصیلات ) و پنجم ( رابطه بین رضایتمندی و ماهیت شغل ) مورد تائید و فرض های دوم ( رضایت از اجرای نظام هماهنگ ) و چهارم ( رابطه بین سابقه خدمت و رضایتمندی ) رد شدند. در فصل پنجم٬ پس از بیان خلاصه ای از پژوهش٬ نتایج حاصل از سوالات و فرضیه ها ارائه گردید و با توجه به این نتایج راه کارهایی هم در جهت تقویت و روند صحیح تر نظام هماهنگ و هم حصول بهره وری بیشتر راه آهن آورده شد. سپس پیشنهادهایی کاربردی برای سایر پژوهشگران و افزودن بر این به مواردی چند اشاره شد ک رعایت آنها از سوی دولت٬ ضمن افزایش بهره وری در سازمان ها موجب عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد و بالاخره با ذکر محدودیتهای تحقیق این فصل و نهایتا پژوهش پایان می یابد.‬
 
   آدرس ثابت  تأثیر اجرای نظام هماهنگ پرداخت بر رضایتمندی کارکنان سازمان مرکزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh