اثرات حاشیه‌نشینی بر ساختار شهر مرند
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۲۲۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۸۱۶۰۱
‏پدیدآور : عبداللهی٬ زهرا
‏عنوان و نام پديدآور : اثرات حاشیه‌نشینی بر ساختار شهر مرند[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر زهرا عبداللهی ؛ استاد راهنما رحیم مشیری ؛ استاد مشاور شهره تاج
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : جغرافیا و برنامه ریزی شهری‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ۱۷۷ ٬ ۳ ورق:‏‫مصور ( رنگی )٬ جدول٬ عکس٬ نقشه٬ نمودار٬ پرسشنامه‬
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ۱۷۶ - ۱۷۷
واژه نامه
‏شناسه افزوده : مشیری٬ رحیم٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : تاج٬ شهره٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ش‍ه‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌
ع‍م‍ران‌ ش‍ه‍ری‌
‏توصیفگر : ایران
آذربایجان شرقی
مرند
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ع‍ض‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ حاشیه نشینی در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د و ت‍اث‍ی‍رات‌ آن‌ در س‍اخ‍ت‍ار ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د؛ ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ رش‍د س‍ری‍ع‌ و ن‍ام‍وزون‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د و ت‍دوی‍ن‌ و ارائ‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ م‍طال‍ب‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در ج‍ه‍ت‌ ات‍خ‍اذ روش‍ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍رخ‍ورد ب‍ا ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ مفید باشد. در ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ت‍ع‍داد خ‍ان‍واره‍ا ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ از ک‍ل‌ ح‍ج‍م‌ خ‍ان‍واره‍ا ۱۰ درص‍د ب‍ه‌ طور ن‍م‍ون‍ه‌ از ج‍داول‌ اع‍داد ت‍ص‍ادف‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ طور ک‍ل‌ از م‍ح‍ل‍ه‌ ها٬ ۱۲ ن‍م‍ون‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍ده‌ و پ‍رس‍ش‍گ‍ری‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ - پ‍رس‍ش‍گ‍ری‌ و م‍خ‍ص‍وص‍ا روش‌ م‍ی‍دان‍ی‌ اس‍ت‌. اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: روش‌ آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از ج‍داول‌ اع‍داد ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ه‌ طور ن‍م‍ون‍ه‌ ( ۱۰٪ ) خ‍ان‍واره‍ا ان‍ت‍خ‍اب‌ و ب‍ه‌ ک‍ل‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ع‍ض‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ام‍روزی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در پ‍ی‌ خ‍ود ت‍اث‍ی‍رات‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ ف‍راوان‍ی‌ را دارد ک‍ه‌ دام‍ن‍گ‍ی‍ر ش‍ه‍ره‍ا م‍خ‍ص‍وص‍ا ش‍ه‍ره‍ای‌ ب‍زرگ‍ت‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍رن‍د ن‍ی‍ز ب‍ا آن‌ م‍واج‍ه‌ ش‍ده‌ و ت‍اث‍ی‍رات‌ س‍وآ ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ را پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ه‍ر م‍رن‍د در ت‍وس‍ع‍ه‌ و رش‍د ن‍ام‍وزون‌ ش‍ه‍ر ت‍اث‍ی‍ر ب‍س‍زای‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ و ب‍اع‍ث‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ و از ب‍ی‍ن‌ رف‍ت‍ن‌ ب‍اغ‍ات‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ س‍رس‍ب‍ز اطراف‌ ش‍ه‍ر گ‍ش‍ت‍ه‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ا دادن‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ب‍ه‌ م‍ح‍لات‌ وض‍ع‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‍ان‌ را ب‍ه‍ب‍ود ب‍خ‍ش‍ی‍د و ه‍م‌ ب‍ا دادن‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ و ت‍وزی‍ع‌ ع‍ادلان‍ه‌ آن‌ از م‍ه‍اج‍رت‌ روس‍ت‍ائ‍ی‍ان‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ک‍رد.
 
   آدرس ثابت  اثرات حاشیه‌نشینی بر ساختار شهر مرند
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh