بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام‌محمد‌غزالی و امام‌خمینی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۹۶۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۴۰۸۷۶‬
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۹۶۰.
‏پدیدآور : منصورنژاد، محمد.
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام‌محمد‌غزالی و امام‌خمینی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمد منصورنژاد ؛ استاد راهنما هادیان ؛ اساتید مشاور موثقی ؛ فیرحی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( دکتری ) : علوم‌سیاسی.‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫شانزده، [۲۷۰] ورق‬:جدول.
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۲۶۰-۲۶۸.
‏شناسه افزوده : هادیان، استاد راهنما.
‏شناسه افزوده : موثقی، استاد مشاور.
‏شناسه افزوده : فیرحی، استاد مشاور.
‏توصیفگر : غزالی، محمدبن‌محمد، ۴۵۰-۵۵۰ ق.
خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸.
‏توصیفگر : م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ت‍ع‍ام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ غ‍زال‍ی‌
ح‍اک‍م‌ ش‍رع‌
م‍ردم‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی.
‏چکیده : ‏‫موضوع پایان نامه، بررسی تطبیقی تعامل حاکم و مردم از دیدگاه امام محمد غزالی و امام خمینی و با فرضیه ای تحت عنوان زیر مورد آزمون قرار گرفته است: » در حالی که اندیشه ی امام خمینی از شاخصه های اندیشه ی سیاسی سنتی قابل تحلیل است، اما اندیشه ی امام خمینی از شاخصه های اندیشه ی سیاسی سنتی فراتر می رود. « برای آزمون دقیق مدعا، مفهوم کلیدی فرضیه، یعنی واژه ی » سنتی « مورد تعریف عملیاتی قرار گرفته است. شاخص های این متغیر عبارت اند از : ۱) تقدم شأنی حاکم بر مردم؛ ۲) فقدان بحث مصلحت عمومی؛ ۳) مذموم بودن وجود تعدد و تضاد منافع بین آحاد جامعه و به تبع، مخالفت با تأسیس نهادهای مدنی؛ ۴) مستقل و صاحب اختیار نبودن انسان؛ ۵) رابطه ی حاکم و مردم، رابطه ی سلطان و رعیت، چوپان و رمه، یا رابطه ی پدر با اعضای صغیر و بی اراده ی خانواده است. پژوهش حاضر پس از مقدمه، در چهار فصل و تحت عناوین زیر سامان یافته است : فصل اول : مدخل بحث؛ روایی یا ناروایی مقایسه ی امام محمد غزالی و امام خمینی؛ فصل دوم : دیدگاه های سیاسی امام محمد غزالی؛ فصل سوم : دیدگاههای سیاسی امام خمینی؛ فصل چهارم : بررسی تطبیقی دیدگاههای سیاسی امام محمد غزالی وامام خمینی. درباره ی هر از شخصیت های مورد بحث این پژوهش، یعنی امام محمد غزالی و امام خمینی آثار بسیار فراوانی در داخل و خارج از کشور به رشته ی تحریر در آمده است. ولی نوآوری تحقیق حاضر آن است که، اولا، تنها از منظر تعامل حاکم ومردم به موضوع نگریسته است؛ ثانیا، موضوع یادشده، به صورت مقایسه ای مورد بحث قرار گرفته اس؛ و ثالثا، بر اساس فرضیه ای که یاد شده، به صورت مقایسه ای مورد بحث قرار گرفته است؛ و ثالثا، بر اساس فرضیه ای که سنتی بودن اندیشه ی سیاسی غزالی و فراسنتی بون اندیشه ی سیاسی امام خمینی است، انجم شده است. ‬
 
   آدرس ثابت  بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام‌محمد‌غزالی و امام‌خمینی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh