مسئولیت شرعی وقانونی قاضی درموارد خطا وتخلف درصدورحکم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۶۲۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م-۸۵-۴۳۱۴۲
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۶۲۱
‏پدیدآور : بخشيان، علي محمد
‏عنوان و نام پديدآور : مسئولیت شرعی وقانونی قاضی درموارد خطا وتخلف درصدورحکم[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر علی‌محمد بخشیان؛استاد راهنما اسدالله لطفی؛استاد مشاور ابولحسن شریف.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ( کارشناسی ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : تهران۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۱ ورق.‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه : ص. ۱۸۲-۱۹۱.‬
‏شناسه افزوده : لطفي، اسدالله، استادراهنما
‏شناسه افزوده : شريف، ابوالحسن، استادمشاور
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‌
ق‍ض‍اوت‌
صدورحكم
مسووليت مدني
‏توصیفگر : ایران.
‏شناسه افزوده : ‏‫دانشگاه آزاداسلامي، واحدتهران مركزي، [دانشكده] الهيات وفلسفه‬‬
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش بررسی اصل ۱۷۱ قانون اساسی وماده۵۸ قانون مجازات اسلامی می باشددراين اصل آمده : هرگاه دراثراشتباه وتقصيرقاضی درموضوع یا درتطبيق حکم خسارت مادی ومعنوی واردگرددمقصرطبق موازین اسلامی ضامن است ودرغیراین صورت خسارت توسط دولت جبران می شودودرهرحال ازمتهم بايد اعاده حیثيت گرددواین اصل راهگشایی است برای کسانی که دراثر خطا وتخلف قاضی دچارضرروزيان می شوند. وبه نظر می رسد که تاکنون تحقيق جامعی درمورد مسئولیت شرعی وقانونی قاضی صورت نگرفته لذا بررسی همه جانبه فقهی وحقوقی آن ضروری به نظر می رسید. روش تحقیق به صورت نظری می باشد وبیشتر بر پایه مطالعات كتابخانه ای انجام گرديده است. دراین رساله کوشش به عمل آمده است تا مفهوم تکليفی ووضعی مسئولیت ، مفهوم فقهی وحقوقی خطا وتخلف، ادله وقواعداوليه ی ضمان وهمچنین مسئولیت مدنی قاضی ویا دولت درمودرجبران خسارت، که درچه صورتی ضمان به عهده شخص قاضی است؟ وثمره ونتیجه خطا وتخلف چيست؟ آنگونه که منظور فقه امامیه وحقوق ایران می باشد مورد بحث وبررسی قرار گیردودرهمین راستا به توصیف اصول وموارد قانونی پرداخته شده است.نتیجه كلی : قاضی اگردرصدورحکم عمداً مرتکب خلاف شود دو ثمره ودو نتیجه دارد : ۱) به لحاظ حقوقی ووضعی ۲) به لحاظ اخروی وحکم تكلیفی به لحاظ حقوقی ووضعی كه ضمان است، ضامن محسوب می گردد وبه لحاظ اخروی وحکم تكلیفی مستوجب عقاب درجهان آخرت است ولی اگرقاضی خطا كندیعنی رفتار غیر عمد فقط یک اثررو یک نتیجه دارد وآن ضمان است كه یک حکم وضعی است.‬
 
   آدرس ثابت  مسئولیت شرعی وقانونی قاضی درموارد خطا وتخلف درصدورحکم
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh