س‍ه‍ن‍د
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ه‍ن‍د: تورکجه اطلاعات[پیایند: روزنامه]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ اطلاع‍ات‌، ۱۳۶۹ -
‏مشخصات ظاهری : ج‌.: م‍ص‍ور، ق‍طع‌۳۹ س‌.م‌
‏فاصله انتشار : هفتگي
‏يادداشت : فهرستنویسی براساس سال۶ شماره۴ فروردین۱۳۶۹.
نشریه به زبان ترکی‌آذربایجانی است.
‏يادداشت : ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از: مؤسسه اطلاعات
مدیرمسئول: ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر ش‍ع‍ردوس‍ت‌
‏يادداشت : هفتگی
‏یادداشت : م‍خ‍اطب‌: ع‍ام‍ه‌ م‍ردم‌
‏موضوع : ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ت‍رک‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ع‍ر‌دوس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌‌اص‍غ‍ر، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌
‏شناسه افزوده : مؤسسه اطلاعات، صاحب امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫H۸‭‬ ‭/ت۴‏‫‬‭س۹ ۱۳۶۹
‏رده بندی د... : ‏‫‬‭۳۰۰/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۱۰۱۴۳۷۳
‏زبان اثر : ترکی آذربایجانی
 
   آدرس ثابت  س‍ه‍ن‍د
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۸۷۲۲ ‪ ۱۳۷۹-۱۳۸۰
ش۴۹۴-۵۰۴، ۵۰۶-۵۲۰، ۵۲۲-۵۲۸، ۵۳۱-۵۴۳، ۵۴۵(۱۸فروردین۱۳۷۹-۶اردیبهشت۱۳۸۰)؛ "ویژه صعودکنندگان جانباز کوه سهند" <صحافی نامرتب>
‪ 1973617
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۱۴۴۶۷ ‪ ۱۳۸۲
دجدید: ش۰۱، ۳-۴(۱۲شهریور-۱۵مهر)
‪ 2751517
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۱۴۹۶۷ ‪ ۱۳۷۳
ش۲۳۳، ۲۳۵-۲۳۷، ۲۳۹-۲۴۶(۹آذر-۱۰اسفند)
‪ 1332253
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۱۴۹۶۸ ‪ ۱۳۸۱
ش۵۹۱-۵۹۴(۲۲فروردین-۱۲اردیبهشت)
‪ 1324225
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۱۴۹۶۹ ‪ ۱۳۸۱
ش۶۰۵-۶۰۶(۲۰-۲۷تیر)
‪ 1332323
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۱۴۹۷۰ ‪ ۱۳۸۱
ش۶۱۳(۱۴شهریور)
‪ 1332331
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۱۷۵۸۹ ‪ ۱۳۸۲
دجدید: ش۱، ۳-۴(۱۲شهریور-۱۵مهر)
‪ 1339646
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۵۲ ‪ ۱۳۶۹-۱۳۷۳
س۶: ش۴-۲۴۸(۲۳فروردین۱۳۶۹-۲۴اسفند۱۳۷۳)<کسری: ۷، ۱۰، ۱۴-۱۷، ۲۰، ۲۷-۳۳، ۳۵، ۳۸، ۴۱-۴۲، ۴۶، ۵۰-۱۲۴، ۱۳۵، ۱۴۸-۱۵۲، ۱۵۴، ۱۸۴-۱۸۵، ۱۸۸-۱۹۰، ۱۹۴، ۱۹۹، ۲۰۲-۲۰۳>
‪ 1324184
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۵۴ ‪ ۱۳۷۵
س۷: ش۲۹۸-۳۴۷(۲۲فروردین-۲۷اسفند)<کسری: ۳۱۰>
‪ 1324199
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۵۵ ‪ ۱۳۷۵
س۷: ش۲۹۸-۳۴۶(۲۲فروردین-۲۲اسفند)<کسری: ۳۰۷-۳۱۹، ۳۲۳-۳۲۷، ۳۲۹-۳۳۰، ۳۳۳، ۳۳۶، ۳۳۸-۳۴۱>
‪ 1332273
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۵۶ ‪ ۱۳۷۶-۱۳۷۷
س۸: ش۳۴۸-۴۴۴(۲۷فروردین۱۳۷۶-۲۶اسفند۱۳۷۷)<کسری: ۴۰۵، ۴۰۷، ۴۳۸>
‪ 1324206
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۵۷ ‪ ۱۳۷۶-۱۳۷۷
س۸: ش۳۴۸-۴۴۴(۲۷فروردین۱۳۷۶-۲۶اسفند۱۳۷۷)<کسری: ۳۵۷، ۳۶۷، ۳۷۰، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸۲، ۳۸۴-۳۸۶، ۳۸۹، ۴۰۵-۴۰۷، ۴۱۱-۴۱۲، ۴۳۸>
‪ 1332282
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۵۸ ‪ ۱۳۷۸
س۱۰: ش۴۴۶-۴۹۳(۱اردیبهشت-۲۶اسفند)<کسری: ۴۴۸-۴۵۴، ۴۵۶-۴۵۷، ۴۶۳، ۴۶۵-۴۸۰، ۴۸۲-۴۸۳، ۴۹۱>
‪ 1332296
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۵۹ ‪ ۱۳۷۸
س۱۰: ش۴۴۵-۴۹۳(۲۵فروردین-۲۶اسفند)<کسری: ۴۷۱، ۴۸۲، ۴۹۱>
‪ 1324209
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۶۰ ‪ ۱۳۷۹
س۱۱: ش۴۹۴-۵۴۳(۱۸فروردین-۲۷اسفند)<کسری: ۵۲۱، ۵۲۹-۵۳۰، ۵۳۴>؛ "ویژه نامه سهند"
‪ 1339640
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۶۱ ‪ ۱۳۸۰
س۱۲: ش۵۴۴-۵۹۰(۳۰فروردین-۲۳اسفند)<کسری: ۵۴۵، ۵۴۸-۵۶۴، ۵۶۶، ۵۶۹، ۵۷۱-۵۷۸>
‪ 1332307
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۶۲ ‪ ۱۳۸۰
س۱۲: ش۵۴۴-۵۹۰(۳۰فروردین-۱۶اسفند)<کسری: ۵۶۶، ۵۶۹>
‪ 1324224
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۶۳ ‪ ۱۳۸۱
ش۵۹۱-۶۳۹(۲۲فروردین-۲۱اسفند)<کسری: ۵۹۲-۵۹۴، ۶۰۳، ۶۰۵-۶۰۶، ۶۱۱-۶۱۳، ۶۳۲>
‪ 1324230
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۶۴ ‪ ۱۳۸۱
ش۵۹۶-۶۳۹(۲۶اردیبهشت-۲۱اسفند)<کسری: ۶۰۳، ۶۱۱، ۶۳۲>
‪ 1324231
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۶۵ ‪ ۱۳۸۲
ش۶۴۰-۶۵۵(۲۱فروردین-۹مرداد)<کسری: ۶۵۱>
‪ 1332337
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۳۵۱۶۶ ‪ ۱۳۸۲
ش۶۴۰-۶۵۵(۲۱فروردین-۹مرداد)
‪ 1324235
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۶۰۰۵۱ ‪ ۱۳۷۴
ش۲۴۹-۲۹۷(۲۳فروردین-۲۳اسفند)
‪ 4198640
مخزن پیایندها ۱ ‪ ۸۲-۷۰۲۳۱ ‪ ۱۳۷۴
ش۲۴۹-۲۹۷(۲۳فروردین-۲۳اسفند)<کسری: ۲۵۱>
‪ 7469160
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh