ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):مقصود فراستخواه‬) {و} ‫(پایگاه:کتاب...
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۳۹ از ۳۵۹۲۳۷۷
 
صفحه  1 از   3 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي آموزش علوم انسانی در دانشگاههای ایران
م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫‏‏۱۳۸۸.
کتاب فارسي ب‍ررس‍ی‌ ل‍وازم‌ و اب‍ع‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌" در ص‍ن‍ع‍ت‌ - ب‍ازار" دان‍ش‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫۱۳۸۴.‬
کتاب فارسي بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی «صنعت - بازار» دانش
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫۱۳۸۶.‬
کتاب فارسي تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫۱۳۹۸.‬
کتاب فارسي تاریخ دانشگاه در ایران
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫‏‫۱۳۹۷ .‬‬
کتاب فارسي تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي تخلفات، فساد و سلامت اداری در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍ج‍دد دی‍ن‌. ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ طن‍ی‍ن‌ ه‍س‍ت‍ی‌ و ت‍م‍ن‍ای‌ وج‍ود
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
۱۳۷۳.
کتاب فارسي خانواده و هویت فردی و اجتماعی فرزندان
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫۱۳۹۱.‬‬‬
کتاب فارسي خوداثربخشی کلید موفقیت در تعلیم و تربیت
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫۱۳۹۷.‬‬
کتاب فارسي خویش‌کاوی ایرانیان در دوران مدرن
همایش خویش‌کاوی ایرانیان در دوران مدرن ( نخستین
‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دانشگاه ایرانی و مسئله‌ی کیفیت
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫‏‫‏۱۳۸۸.‬
کتاب فارسي دانشگاه و آموزش عالی منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫‏‫۱۳۸۹‬‬.‬
کتاب فارسي دی‍ن‌ در چ‍ال‍ش‌ م‍ی‍ان‌ اع‍ت‍ق‍اد و ان‍ت‍ق‍اد
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
۱۳۷۴.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   3 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh