ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):مقصود فراستخواه‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۱۸۴ از ۳۵۹۳۴۴۷
 
صفحه  1 از   13 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
مقاله فارسی آزادی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی آزم‍ون‌ آزادی‌ واق‍ع‌گ‍رای‍ان‍ه‌ در زن‍دگ‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ام‍روز
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی آس‍وده‌ ب‍خ‍واب‍ی‍د، ش‍ه‍ر در ام‍ن‌ و ام‍ان‌ اس‍ت‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی آم‍وزش‌، پ‍رورش‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی آم‍وزش‌، پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
کتاب فارسي آموزش علوم انسانی در دانشگاههای ایران
م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
مقاله فارسی آم‍وزه‌ه‍ای‌ ب‍ع‍ث‍ت‌ و ع‍ب‍رت‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ورا
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی آنارشی در کمین است
عابدی، احسان، مصاحبه‌کننده
مقاله فارسی آی‍ا گ‍زاره‌ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ دی‍ن‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ اس‍ت‌؟
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی آی‍ا م‍ی‌ت‍وان‌ ع‍ق‍ی‍ده‌ای‌ خ‍لاف‌ ع‍ق‍ای‍د ع‍ام‍ه‌ داش‍ت‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
کتاب فارسي ارزیابی کیفیت آموزش عالی در ایران
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
‏‫‏‏۱۳۸۸.
مقاله فارسی از ع‍ل‍ی‌ آم‍وز اخ‍لاص‌ ع‍م‍ل‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی از ن‍وان‍دی‍ش‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ و پ‍ارادوک‍س‌ه‍ای‌ دم‍وک‍راس‍ی‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
مقاله فارسی ان‍ت‍ظار م‍وع‍ود، ان‍ت‍ق‍اد از دن‍ی‍ای‌ م‍وج‍ود و اس‍ت‍ع‍دادی‍اب‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍ه‍ان‌ م‍طل‍وب‌
ف‍راس‍ت‍خ‍واه‌، م‍ق‍ص‍ود
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   13 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh