ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):علی رخزادی‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۱۳ از ۳۵۰۹۷۱۲
 
صفحه  1 از   1 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي آواش‍ن‍اس‍ی‌ و دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ک‍ردی‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۴
۱۳۷۹.
کتاب فارسي آواشناسی و دستور زبان کردی
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌
‏‫‏‫‏۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي ری‍زم‍ان‍ی‌ ک‍وردی‌ س‍وران‍ی‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۴
۱۳۸۵.
مقاله فارسی زب‍ان‌ ک‍ردی‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌
مقاله فارسی زبان کردی و شاخه‌های آن
رخزادی، علی
مقاله فارسی ض‍رورت‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ی‍ن‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌
مقاله فارسی گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ رخ‌زادی‌
م‍ش‍ع‍وف‌، ای‍رج‌
کتاب فارسي گواره‌ی کورده‌واری په‌ندی پیشینان
۱۳۹۰.
کتاب فارسي گ‍واره‌ی‌ ک‍ورده‌واری‌ په‌ندی پیشینان ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌ ک‍ردی‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۴
‏‫۱۳۸۵.‬
کتاب فارسي م‍طاب‍ق‍ت‌ آوای‍ی‌ و دس‍ت‍وری‌ زب‍ان‌ ک‍ردی‌ و ف‍ارس‍ی‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴
۱۳۸۳.
کتاب فارسي م‍طاب‍ق‍ت‌ آوای‍ی‌ و واژگ‍ان‍ی‌ زب‍ان‌ ک‍ردی‌ س‍وران‍ی‌ ب‍ا زب‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ی‍ار و پ‍ه‍ل‍وی‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴
‏‫‏‏۱۳۸۴.
کتاب فارسي ن‍وای‌ ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: ق‍اف‍ی‍ه‌ و ع‍روض‌
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌، - ۱۳۳۳
۱۳۷۸.
کتاب فارسي ‏‫آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ک‍ردی‌ «س‍وران‍ی‌» فیربوونی زمانی کوردی سورانی‮‬‬
رخ‍زادی‌، ع‍ل‍ی‌
‏‫۱۳۸۹.‮‬‮‬‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   1 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh