ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):حسن کامشاد‬) {و} ‫(پایگاه:کتاب‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۸۳ از ۳۵۸۹۷۷۸
 
صفحه  1 از   6 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي Iran and the rise of Reza Shah: from Qajar collapse to Pahlavi rule
غ‍ن‍ی‌، س‍ی‍روس‌
۱۳۷۷ = م‌۱۹۹۸.
کتاب فارسي modern persian prose Literature
ک‍ام‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، - ۱۳۰۴
۱۳۴۵ = ۱۹۶۶.
کتاب فارسي آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور
ب‍ر، ادوارد، - ۱۹۲۶
۱۳۶۸.
کتاب فارسي آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور
ب‍ر، ادوارد، - ۱۹۲۶
۱۳۷۳.
کتاب فارسي آخرین امپراتور
ب‍ر، ادوارد
‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آخرین امپراتور
ب‍ر، ادوارد
‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي آخ‍ری‍ن‌ ام‍پ‍رات‍ور چ‍ی‍ن‌
ب‍ر، ادوارد
‏‫۱۳۷۰.‬
کتاب فارسي اتفاق می‌افتد
هیر، دیوید
‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اس‍ت‍ال‍ی‍ن‌ م‍خ‍وف‌، خ‍ن‍ده‌ و ب‍ی‍س‍ت‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌
ای‍م‍ی‍س‌، م‍ارت‍ی‍ن‌،۱۹۴۹- م.
‏‫‏۱۳۸۲.
کتاب فارسي استفاده و سوءاستفاده از تاریخ
خ‍ی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر
‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اس‍ت‍ف‍اده‌ و س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اری‍خ‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ن‍اظره‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ا آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌)
خ‍ی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر
‏‫۱۳۷۲.‮‬
کتاب فارسي استفاده و سوءاستفاده از تاریخ(همراه با مناظره مولف با آرنلد توینبی درباره تاریخ)
۱۳۷۲.
کتاب فارسي امپراتور
ک‍اپ‍وش‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ری‍ش‍ارد
‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ام‍پ‍راطور
ک‍اپ‍وش‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ری‍ش‍ارد، - ۱۹۳۲
۱۳۶۶.
کتاب فارسي ام‍پ‍راطور
ک‍اپ‍وش‍ی‍ن‍ک‍ی‌، ری‍ش‍ارد، م‌ - ۱۹۳۲
۱۳۶۹.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   6 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh