ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):ترانه جوانبخت‬)
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۲۳ از ۳۶۹۸۵۸۳
 
صفحه  1 از   2 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي اس‍رار طری‍ق‍ت‌
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌
۱۳۷۸.
مقاله فارسی اعتدال، حتی در ساختار شکنی
شفاعی، آرش
مقاله فارسی با برایتگان در صید قزل‌آلا
ه
کتاب فارسي ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ردپ‍ای‌ ف‍ردا
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌، - ۱۳۵۳
۱۳۸۳.
مقاله فارسی ب‍ی‍م‍ارن‍وی‍س‍ی‌ در ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌
مقاله فارسی چ‍ن‍د ص‍دای‍ی‌ در ش‍ع‍ر ام‍روز ـ ب‍ا دک‍ت‍ر ت‍ران‍ه‌ ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ادب‍ی‍ات‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‌
ش‍ف‍اع‍ی‌، آرش‌
کتاب فارسي چ‍ه‍ار راه‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ راه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ م‍ی‌رس‍ی‍د
‏‫ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌، ‭- ۱۳۵۳
۱۳۸۴.
کتاب فارسي دن‍ی‍ای‌ ش‍ع‍ر و ش‍اع‍ر
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌، - ۱۳۵۳
۱۳۸۲.
مقاله فارسی دیدرو فیلسوف طنزهای بدون پایان
جوانبخت، ترانه
مقاله فارسی سبکی و سنگینی بار هستی
جوانبخت، ترانه
کتاب فارسي س‍راب‌
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌، ۱۳۵۳
‏‫۱۳۸۴.‬
کتاب فارسي س‍رود ع‍ش‍ق‌
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌
‏‫۱۳۸۳.‬
مقاله فارسی ش‍ع‍ری‌ ک‍ه‌ ش‍اع‍ر آن‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ن‍دان‍د ش‍ع‍ر آی‍ن‍ده‌ ن‍ی‍س‍ت‌
کتاب فارسي ش‍ه‍ر ش‍ع‍ر ت‍ب‍ع‍ی‍دی‌ ن‍دارد
ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌، ت‍ران‍ه‌، - ۱۳۵۳
۱۳۸۴.
کتاب فارسي عشق شیرین: مجموعه آهنگ‌ها
جوانبخت، ترانه، ۱۳۵۳
‏‫‏‏‏۱۳۸۷.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   2 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh