ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍س‍اب‍داران‌ خ‍ب‍ره‌ ای‍...
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۲۸ از ۳۴۹۸۸۶۱
 
صفحه  1 از   2 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
مقاله فارسی ۸۶: سال تحول مشروط بورس
کتاب فارسي آئین نامه انضباطی و رفتار حرفه‌ای
۱۳۶۴.
کتاب فارسي اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ت‍ق‍وی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
۱۳۶۳.
سایر منابع چاپی انجمن حسابداران خبره ایران
‏‫‏۱۳۷۳.
پیایند انجمن حسابداران خبره ایران، نشریه
انجمن حسابداران خبره ایران
۱۳۵۵
کتاب فارسي اهمیت در حسابرسی صورت‌های مالی
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز
‏‫۱۳۹۷.‬
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ در واح‍ده‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۷۱ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۷۸
رئ‍ی‍س‍ی‌س‍رک‍ن‍دی‍ز، اب‍راه‍ی‍م‌
۱۳۸۱
پایان نامه فارسی بررسی نارسایی‌های مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم و جایگزینی آن با مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران
سامانی‌پور، ابوالفضل
۱۳۸۴
مقاله فارسی بورس فعلی یک بازار مصنوعی است
کتاب فارسي ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍س‍اب‍داران‌ خ‍ب‍ره‌‎ :AICPA‬ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ م‍ش‍روح‌
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ف‍ر، گ‍ارو، - ۱۳۳۰
۱۳۷۴.
مقاله فارسی ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ و س‍ود و زی‍ان‌ م‍ش‍ارک‍ت‌
دوان‍ی‌، غ‍لام‌ح‍س‍ی‍ن‌
کتاب فارسي چ‍ارچ‍وب‌ ن‍ظری‌ ح‍س‍اب‍داری‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
۱۳۸۱.
پیایند حسابدار
انجمن حسابداران خبره ایران
۱۳۶۳
کتاب فارسي حسابداری مدیریت ارزیابی عملکرد
ویلکس، کالین
۱۳۸۶.
کتاب فارسي ح‍س‍اب‍ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا
غ‍ی‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
۱۳۶۴.
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   2 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh