ليست مدارک يافت شده 
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
مورد جستجو : ‫(همه موارد(ت):اردشیر مجرد تاکستانی‬) {و} ‫(پایگاه...
نام پايگاه : سرور مرکزی
تعداد رکوردها : ۲۸ از ۴۹۸۷۸۱۸
 
صفحه  1 از   2 مرتب سازی بر اساس   سطح دوم
عنوان 
پديدآور 
تاريخ نشر 
کتاب فارسي آم‍وزش‌ ت‍ش‍ع‍ی‍ر
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر
‏‫۱۳۷۱.‮‬
کتاب فارسي آم‍وزش‌ ق‍دم‌ ب‍ه‌ ق‍دم‌ ه‍ن‍ر ت‍ذه‍ی‍ب‌ و طرح‌ ف‍رش‌
ه‍ن‍رور، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏‫‏۱۳۸۲.
کتاب فارسي بررسی تحول و تکامل نقوش هنر تذهیب در ایران
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر
‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ت‍ش‍ع‍ی‍ر
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، - ۱۳۲۸
۱۳۶۸.
کتاب فارسي ح‍ک‍ی‍م‌ ع‍م‍رخ‍ی‍ام‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌
خ‍ی‍ام‌، ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، ۵۱۷ - ۴۳۲؟ق‌
۱۳۸۳.
کتاب فارسي داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ خ‍م‍س‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌: خ‍س‍رو و ش‍ی‍ری‍ن‌، ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌، ه‍ف‍ت‌پ‍ی‍ک‍ر ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ب‍رگ‍زاری‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ن‍ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ده‌ ت‍ول‍د ش‍اع‍ر گ‍ران‍م‍ای‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ گ‍ن‍ج‍وی‌ ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ آث‍اری‌ از م‍ک‍ات‍ب‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍رات‌، ب‍خ‍ارا، ش‍ی‍راز، ت‍ب‍ری‍ز
چ‍ل‍ک‍ووس‍ک‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر، اق‍ت‍ب‍اس‌ک‍ن‍ن‍ده‌
۱۳۷۳.
کتاب فارسي دیوان حافظ شیرازی
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‌آرای‍ی‌ در ای‍ران‌
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، - ۱۳۲۸
۱۳۷۲.
کتاب فارسي زال و سیمرغ
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ف‍ردوس‍ی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ ام‍ی‍ر ب‍ه‍ادری‌: م‍زی‍ن‌ ب‍ه‌ ۶۸ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دم‍وت‌، ب‍ای‍س‍ن‍غ‍ری‌، ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ و ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‍ی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌
۱۳۸۵.
کتاب فارسي شاهنامه فردوسی
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي شاهنامه فردوسی
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي ش‍ی‍وه‌ ت‍ذه‍ی‍ب‌
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر
‏‫۱۳۷۲.‬
کتاب فارسي شیوه تذهیب
۱۳۷۲
کتاب فارسي شیوه تشعیر(طراحی حیوانات) در هنرهای کتاب‌آرایی ایران
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر
‏‫۱۳۹۲.‬
آخر  بعد  قبل   اول  صفحه  1 از   2 تعداد رکورد در هر صفحه برو به  
 
ذخيره ، چاپ یا ارسال پست الکترونيکی   
انتخاب رکوردهای جستجو   
ارسال نتايج جستجو به پست الکترونيکی 
انتخاب فرمت نتايج جستجو   


كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh