آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍اآ
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۶۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۴۳۹۳۰
‏پدیدآور : ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ی‍رس‍ج‍اد
‏عنوان و نام پديدآور : آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍اآ[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ ن‍گ‍ارش‌ م‍ی‍رس‍ج‍اد ه‍اش‍م‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اس‍دا.. ام‍ام‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌ دادم‍رزی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌٬ ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ت‌، ۲۲۱ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۱۹ - ۲۱۳ ورق‌
‏شناسه افزوده : ام‍ام‍ی‌، اس‍دا..، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : دادم‍رزی‌، م‍ه‍دی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : اث‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ ق‍رارداد
پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍اآ
ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
اه‍داآ ع‍ض‍و
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ح‍ث‌ واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍ا و پ‍ی‍ون‍د آن‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍وض‍وع‍ات‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ح‍ل‌ ب‍رخ‍ورد ع‍ل‍م‍ی‌ م‍اب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، ح‍ق‍وق‌، اخ‍لاق‌، ادی‍ان‌، ع‍رف‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ح‍ت‍ی‌ م‍ح‍ل‌ ب‍رخ‍ورد آرای‌ ش‍رای‍ع‌ آس‍م‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‌ م‍وج‍ود ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ و اس‍لام‌ و ی‍ه‍ودی‍ت‌ م‍ی‍ب‍اش‍د و طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ج‍راح‍ی‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ی‍ا پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا ت‍وس‍ط پ‍زش‍ک‍ان‌ ت‍ن‍ه‍ا در ص‍ورت‍ی‌ م‍ی‍ت‍وان‍د ل‍ب‍اس‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ب‍ر ت‍ن‌ اس‍ت‍وار ن‍م‍ای‍د ک‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ت‍وان‍د ب‍ام‍ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رخ‍اس‍ت‍ه‌ از ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ در م‍ی‍ان‌ م‍ج‍ادل‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ آرای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌، آرای‍ی‌ را ک‍ه‌ ب‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ م‍س‍ل‍م‌ و اص‍ول‌ و ق‍واع‍د ح‍ق‍وق‍ی‌ س‍ازگ‍اری‌ دارد ب‍ا رع‍ای‍ت‌ ج‍ان‍ب‌ اع‍ت‍دال‌ ب‍رگ‍زی‍ن‍د و ب‍ر ان‍ت‍ق‍ال‌ و پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍اآ ی‍ک‍س‍ره‌ و ی‍ا ب‍ا ق‍ی‍د ش‍رای‍طی‌ م‍ه‍ر ت‍ای‍ی‍د ب‍زن‍د و ح‍ق‍وق‌، م‍ل‍ت‍زم‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ک‍ه‌ در خ‍ط س‍ی‍ر ح‍رک‍ت‍ی‌ خ‍ود ع‍رف‌ و ب‍ن‍ای‌ ع‍ق‍لا را ره‍ا ن‍م‍ای‍د و م‍ح‍ک‍وم‌ آرای‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ و ف‍لاس‍ف‍ه‌ واق‍ع‌ گ‍ردد چ‍را ک‍ه‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍رف‌ و ب‍ن‍ای‌ ع‍ق‍لا در ک‍ن‍ار اص‍ال‍ت‌ ق‍ائ‍ل‌ ش‍دن‌ ب‍ه‌ اص‍ول‌ و ق‍واع‍د و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ع‍ی‍اری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‍ت‍وان‍د ح‍ت‍ی‌ در ص‍ورت‌ ن‍ب‍ودن‌ ق‍ان‍ون‌ ص‍ری‍ح‌ در خ‍ص‍وص‌ اح‍ک‍ام‌ م‍س‍ائ‍ل‌ طب‍ی‌، پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ م‍وض‍وع‍ات‌ ت‍ازه‌ و.. ای‍ج‍اد ش‍ده‌ درای‍ن‌ ب‍اره‌ ب‍اش‍د ه‍رچ‍ن‍د ک‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ خ‍اص‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍س‍ای‍ل‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ث‍ل‌ پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍اآ و واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍اآ، ض‍رورت‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ ق‍ان‍ون‌ در ب‍ی‍ش‍ت‍ر زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌ را م‍طرح‌ م‍ی‍س‍ازد ه‍رچ‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍ب‌ ق‍ان‍ون‌ " پ‍ی‍ون‍د ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍وت‌ ش‍ده‌ ی‍ا ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ آن‍ه‍ا م‍س‍ل‍م‌ اس‍ت‌ " ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ع‍م‍ده‌ای‌ از ض‍رورت‌ م‍ذک‍ور ت‍وج‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ ض‍روری‌ دی‍گ‍ر م‍ع‍ض‍ل‌ م‍ذک‍ور ی‍ع‍ن‍ی‌ ب‍ح‍ث‌ واگ‍ذاری‌ و پ‍ی‍ون‍د و ت‍ام‍ی‍ن‌ اع‍ض‍ا از ان‍س‍ان‍ه‍ای‌ زن‍ده‌، ه‍ن‍وز ب‍ه‌ م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ ت‍وس‍ط ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ن‍رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ب‍ای‍س‍ت‌ ب‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ اص‍ول‌ و ق‍واع‍د و م‍ب‍ان‍ی‌ م‍س‍ل‍م‌ ح‍ق‍وق‌ و اس‍ت‍م‍داد از آرای‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ف‍ق‍ه‌ و ام‍ام‍ی‍ه‌، ه‍م‌ م‍وض‍ع‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذا درب‍اره‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ورد ت‍ص‍وی‍ب‌ و ه‍م‌ ب‍ح‍ث‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ واگ‍ذاری‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ع‍ض‍و از ان‍س‍ان‌ زن‍ده‌ و ه‍م‍ی‍ن‍طور ح‍ی‍وان‌ و اش‍ی‍اآ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌، م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رد ت‍ا آث‍ار و اح‍ک‍ام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا واگ‍ذاری‍ه‍ای‌ م‍ذک‍ور و ش‍رای‍ط و م‍وان‍ع‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ اج‍رای‌ ت‍ع‍ه‍دات‌ ن‍اش‍ی‌ از واگ‍ذاری‍ه‍ای‌ م‍زب‍ور، ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ن‍طق‍ی‌ و م‍ع‍ق‍ول‌ روش‍ن‌ گ‍ردد اه‍م‍ی‍ت‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ ارت‍ب‍اط آن‍ه‍ا ب‍ا س‍لام‍ت‍ی‌ ج‍س‍م‍ی‌ آدم‍ی‌ در زم‍ان‌ ح‍ی‍ات‌ و اح‍ت‍رام‌ او ب‍ع‍د از م‍رگ‌ م‍ی‍ب‍اش‍د
 
   آدرس ثابت  آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ واگ‍ذاری‌ اع‍ض‍اآ
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh