خ‍ودک‍ش‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۲۲۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۲۷۳۶۰
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۲۲۶۲
‏پدیدآور : ع‍رب‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍طاآا..، - ۱۳۰۳
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ودک‍ش‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ع‍طاآا.. ع‍رب‌ ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌؛ رئ‍ی‍س‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ق‍ض‍ات‌ ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍ائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۳۴
‏مشخصات ظاهری : [۸۷] ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: [۸۷] ورق‌
‏شناسه افزوده : رض‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏توصیفگر : خ‍ودک‍ش‍ی‌
ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، داروس‍ازی‌، دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
‏چکیده : پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ م‍وارد ذی‍ل‌ اس‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍ال‍ت‌ ج‍وی‌، ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍اطق‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ت‍ع‍داد س‍اک‍ن‍ی‍ن‌ در خ‍ودک‍ش‍ی‌، ت‍اث‍ی‍ر س‍ن‌، ن‍ژاد، ج‍ن‍س‌ و م‍زاج‌ در خ‍ودک‍ش‍ی‌ و اث‍ر ام‍راض‌، ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ش‍غ‍ل‍ی‌، م‍ذه‍ب‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌، س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ت‍راک‍م‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌، طرق‌ اج‍رای‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌، ج‍ن‍ب‍ه‌ آم‍اری‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ طرق‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ع‍د خ‍ودک‍ش‍ی‌، طرق‌ ان‍ت‍ح‍ار م‍رض‍ای‌ روان‍ی‌، اش‍ک‍ال‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ ه‍ای‌ ع‍ق‍لان‍ی‌، ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌، پ‍اس‍ی‍ون‍ل‌ وام‍وت‍ی‍ف‍ت‌، خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌، روش‍ه‍ا و ع‍ل‍ل‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌، ت‍ق‍ل‍ی‍د و آم‍وزش‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ک‌ و لارگ‍اک‍ت‍ی‍ل‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ی‍ک‍اری‌، ف‍ق‍ر، س‍ه‍ول‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ری‍اک‌ و م‍ن‍ازع‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ در خ‍ان‍واده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ پ‍ای‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ودن‌ س‍طح‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ب‍دی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  خ‍ودک‍ش‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh