خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۲۲۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۲۷۳۵۸
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۲۲۲۷
‏پدیدآور : م‍ی‍ث‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ی‍ث‍م‍ی‌؛ ب‍راه‍ن‍م‍ائ‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۳۹
‏مشخصات ظاهری : ۶۷ ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۶۷ - ۶۶ ورق‌
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏توصیفگر : خ‍ودک‍ش‍ی‌
ای‍ران‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
‏چکیده : پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ م‍وارد ذی‍ل‌ اس‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از خ‍ودک‍ش‍ی‌، م‍رگ‌، زن‍دگ‍ی‌ و غ‍رای‍ز، ن‍ام‌ و ت‍ع‍ری‍ف‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌، ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر درآن‌، اش‍ک‍ال‌ و روش‍ه‍ای‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ و خ‍ودک‍ش‍ی‌ از ن‍ظر م‍ذاه‍ب‌، ف‍لاس‍ف‍ه‌ و ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌، خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ای‌ از خ‍ودک‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ل‌ و روش‍ه‍ای‌ خ‍اص‌ آن‌، خ‍ودک‍ش‍ی‌ از ن‍ظر ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ و ش‍ری‍ع‍ت‌ اس‍لام‌، ب‍ررس‍ی‌ آم‍اری‌، روش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و آث‍ار خ‍ودک‍ش‍ی‌ درف‍رد، خ‍ان‍واده‌، اج‍ت‍م‍اع‌
 
   آدرس ثابت  خ‍ودک‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh