ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اق‍ت‍دار م‍ردم‌ در ن‍ظام‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۲۳۶۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۴-۲۷۳۱۲
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۲۳۶۰
‏پدیدآور : غ‍لام‍ی‌، ال‍ت‍ف‍ات‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اق‍ت‍دار م‍ردم‌ در ن‍ظام‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ال‍ت‍ف‍ات‌ غ‍لام‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د راس‍خ‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ زارع‍ی‌؛ اس‍ت‍اد داور ح‍س‍ن‌ ح‍م‍ی‍دی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : ب‌، [۲۹۱] ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۵۹ - ۲۵۳ ورق‌
‏شناسه افزوده : راس‍خ‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ح‍م‍ی‍دی‍ان‌، ح‍س‍ن‌، اس‍ت‍اد داور
‏توصیفگر : اق‍ت‍دار
ای‍ران‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌ و ق‍وت‌ دو س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌ و م‍ق‍الات‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌ ای‍ران‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ دارای‌ ن‍ق‍اط ق‍وت‌ و ض‍ع‍ف‌ م‍ی‍ب‍اش‍د و ب‍ای‍د ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌ آن‌ اق‍دام‌ اس‍اس‍ی‌ ن‍م‍ود ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌: م‍وس‍ع‌ ب‍ودن‌ اص‍ل‌ ۸۹، ع‍دم‌ ق‍درت‌ ان‍ح‍لال‌ م‍ج‍ل‍س‌ ت‍وس‍ط ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌ و ع‍دم‌ ت‍ع‍ادل‌ آن‌ در ب‍راب‍ر ق‍وه‌ م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍وس‍ع‌ از واژه‌ رج‍ال‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ ب‍ی‌ ح‍د و ح‍ص‍ر م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اق‍ت‍دار م‍ردم‌ در ن‍ظام‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ (ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh