ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا دراس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۲۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۹۴۵۴
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۷۲۷۶
‏پدیدآور : ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا دراس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍ژاداس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍ع‍ف‍ر ک‍وش‍ااس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور ب‍اق‍ر ش‍ام‍ل‍و، رج‍ب‌ گ‍ل‍دوس‍ت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : [۲۱۰] ورق‌.: م‍ص‍ور، رن‍گ‍ی‌، ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۰۷ - ۲۰۶ ورق‌
‏شناسه افزوده : ک‍وش‍ا، ج‍ع‍ف‍ر، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍ام‍ل‍و، ب‍اق‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍دوس‍ت‌، رج‍ب‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍اچ‍اق‌
ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ای‍ران‌
م‍ب‍ادلات‌ م‍رزی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، [دان‍ش‍ک‍ده‌] ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ارت‍ب‍اط ش‍غ‍ل‍ی‌، ق‍ان‍ون‍م‍ن‍د ک‍ردن‌ م‍ب‍ادلات‌ م‍رزی‌، رف‍ع‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍م‍ج‍وار، رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ان‌ و م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‍چ‍ی‍ان‌ ک‍الا م‍ی‍ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌، ب‍ا ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از ک‍ت‍ب‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌، و ادارات‌ م‍رب‍وطه‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ در (اس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌) اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ۳ ب‍خ‍ش‌ م‍ی‍ب‍اش‍د ب‍خ‍ش‌ اول‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ - اداری‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌، ب‍خ‍ش‌ ۲ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ رواج‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا، ب‍خ‍ش‌ ۳ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ رای‍ج‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در اس‍ت‍ان‌ و اث‍رات‌ آن‌ در اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍رای‌ م‍ب‍ارزه‌ اص‍ول‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ی‌ ب‍ا ای‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ ب‍ای‍د ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ ای‍ج‍اد و گ‍س‍ت‍رش‌ آن‌ را ش‍ن‍اخ‍ت‌ و ب‍ه‌ رف‍ع‌ ی‍ک‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ آن‌ اق‍دام‌ ک‍رد از ج‍م‍ل‍ه‌ رف‍ع‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ م‍ردم‌ اس‍ت‍ان‌، ق‍ان‍ون‍م‍ن‍د ک‍ردن‌ م‍ب‍ادلات‌ م‍رزی‌، رف‍ع‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍م‍ج‍وار از طری‍ق‌ ق‍ان‍ون‍ی‌، م‍ن‍طق‍ی‌ ک‍ردن‌ س‍ود و ع‍وارض‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و گ‍م‍رک‍ی‌ ک‍الاه‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ و غ‍ی‍ره‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا دراس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "