ق‍درت‌، زب‍ان‌، زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۸۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۹۵۳۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۶۸۵۳
‏پدیدآور : خ‍ال‍ق‍ی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍درت‌، زب‍ان‌، زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ اح‍م‍د خ‍ال‍ق‍ی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ری‍ه‌اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د رض‍وی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ع‍ال‍م‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : [۳۲۲] ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۳۲۱ - ۳۱۲ ورق‌
‏شناسه افزوده : ب‍ش‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ع‍ال‍م‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : زب‍ان‌
ح‍ی‍ات‌
ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ غ‍رب‌
ق‍رن‌ ۲۰ م‌.
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ح‍ث‌ از ق‍درت‌ م‍ح‍ور اس‍اس‍ی‌ اک‍ث‍ری‍ت‌ ق‍ری‍ب‌ ب‍ه‌ ات‍ف‍اق‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍ت‌. در دوران‌ م‍درن‌ و ب‍ا ه‍اب‍ز ای‍ن‌ ب‍ح‍ث‌ ق‍ال‍ب‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‍ا م‍ن‍س‍ج‍م‌ و ت‍ق‍ری‍ب‍ا م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ی‍اف‍ت‌. ه‍اب‍ز ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍ظری‍ه‌ پ‍رداز س‍ی‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظری‍ه‌ خ‍ود را ح‍ول‌ م‍ح‍ور ق‍درت‌ س‍ام‍ان‌ داد. ام‍ای‍ک‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ در پ‍ش‍ت‌ ای‍ن‌ ن‍ظری‍ه‌پ‍ردازی‌ ح‍ض‍ور داش‍ت‍ه‌ و آن‌ چ‍ارچ‍وب‍ه‌ م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ج‍ام‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍زب‍ور ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ آن‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ چ‍ارچ‍وب‍ه‌ دارای‌ س‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ زب‍ان‌، ه‍ن‍دس‍ه‌ اق‍ل‍ی‍دس‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ گ‍ال‍ی‍ل‍ه‌ - ن‍ی‍وت‍ن‍ی‌ اس‍ت‌. م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ م‍زب‍ور ام‍ک‍ان‌ ن‍وع‍ی‌ ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ را ف‍راه‍م‌ آورده‌ ک‍ه‌ درآن‌ ق‍درت‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‍ی‌ خ‍اص‌ م‍ی‌ی‍اب‍د از آغ‍از ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ م‍زب‍ور ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. دره‍ر دو ش‍اخ‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍اره‌ای‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ زب‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍ون‌ م‍ح‍وری‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ ج‍دی‍د ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ی‌ش‍ود. درای‍ن‌ راس‍ت‍ا پ‍ی‍ون‍د ب‍ی‍ن‌ زب‍ان‌ و زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ج‍دی‍د از س‍وژه‌ را م‍م‍ک‍ن‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. درای‍ن‌ ت‍ص‍وی‍ر ت‍اک‍ی‍د ب‍رس‍اخ‍ت‍ار وج‍ودی‌ س‍وژه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍وری‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ و ب‍اان‍ت‍ق‍اد ب‍ه‌ ن‍گ‍اه‌ دک‍ارت‍ی‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍دی‌ از زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ و ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ زب‍ان‌ م‍طرح‌ م‍ی‌ش‍ود ب‍ازت‍اب‌ ای‍ن‌ ن‍گ‍اه‌ ج‍دی‍د در ح‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ ب‍ح‍ث‌ ق‍درت‌ از اب‍ت‍دای‌ ای‍ن‌ ق‍رن‌ ب‍ه‌ ت‍دری‍ج‌ ظاه‍ر م‍ی‌ش‍ود. م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ن‍ح‍ل‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍ل‌ ظه‍ور م‍زب‍ور اس‍ت‌. ام‍ا ای‍ن‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ دک‍ارت‍ی‍س‍م‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ت‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍وژه‌ اس‍ت‍ع‍لای‍ی‌ ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د ت‍م‍ام‍ی‌ ت‍ب‍ع‍ات‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ن‍گ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ م‍زب‍ور را ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ب‍رس‍ان‍د. ف‍وک‍و از ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ ت‍ری‍ن‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ وظی‍ف‍ه‌ را ب‍ه‌ س‍ام‍ان‌ رس‍ان‍ده‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ خ‍ود را ب‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار وج‍ودی‌ س‍وژه‌ و ق‍درت‌ م‍ت‍رک‍ز م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. ح‍اص‍ل‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ن‍گ‍اه‍ی‌ ج‍دی‍د ب‍ه‌ ق‍درت‌ اس‍ت‌. درای‍ن‌ ن‍گ‍اه‌ ق‍درت‌ ب‍ه‌ طور ک‍ی‍ف‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ ه‍اب‍زی‌ در ت‍ق‍اب‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ف‍ض‍اه‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍ر روی‌ آن‌ گ‍ش‍وده‌ م‍ی‌ش‍ود
 
   آدرس ثابت  ق‍درت‌، زب‍ان‌، زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh