ت‍اث‍ی‍ر رون‍د ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ر رواب‍ط ه‍ن‍د ب‍ا اس‍رای‍ی‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۱۶۷۰۵
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۶۷۹۱
‏پدیدآور : ع‍ب‍اس‌، ق‍ن‍دی‍ل‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اث‍ی‍ر رون‍د ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ر رواب‍ط ه‍ن‍د ب‍ا اس‍رای‍ی‍ل‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ق‍ن‍دی‍ل‌ ع‍ب‍اس‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا س‍ع‍ی‍ده‌ ل‍طف‍ی‍ان‌اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور اب‍وم‍ح‍م‍د ع‍س‍گ‍رخ‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ر، [۲۵۰] ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۴۹ - ۲۳۷ ورق‌
‏شناسه افزوده : ل‍طف‍ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍ده‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍س‍گ‍رخ‍ان‍ی‌، اب‍وم‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ه‍ن‍د
اس‍رای‍ی‍ل‌
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
ص‍ل‍ح‌
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
روب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
گ‍روه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار
رواط س‍ی‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ی‍ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط ه‍ن‍د و اس‍رائ‍ی‍ل‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ دو ک‍ش‍ور در ت‍ح‍ولات‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، اس‍ت‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍رس‍ش‌ ک‍ه‌ ب‍راث‍ر ک‍دام‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ا ع‍وام‍ل‌ دول‍ت‌ ه‍ن‍د درس‍ال‌ ۱۹۹۲ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ب‍ه‌ ق‍راری‌ رواب‍ط ک‍ام‍ل‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍رائ‍ی‍ل‌ گ‍رف‍ت‌؟ در پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍رس‍ش‌ دو ف‍رض‍ی‍ه‌ ج‍ان‍ش‍ی‍ن‌ و ی‍ک‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ان‍ش‍ی‍ن‌ "ت‍اث‍ی‍ر ف‍ش‍ار گ‍روه‍ه‍ای‌ ذی‌ ن‍ف‍وذ م‍ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌ دره‍ن‍د" از ی‍ک‌ س‍و و "ت‍اث‍ی‍ر م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ ن‍اش‍ی‌ از پ‍ای‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ س‍رد" از س‍وی‌ دی‍گ‍ر ب‍ر رواب‍ط ده‍ل‍ی‌ ن‍و ب‍ا ت‍ل‌آوی‍و م‍ورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ام‍ا در ف‍رص‍ی‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ ت‍لاش‌ ش‍ده‌ ت‍ا ت‍اث‍ی‍ر رون‍د ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ر رواب‍ط ه‍ن‍د ب‍ا اس‍رائ‍ی‍ل‌ م‍ورد ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رد. ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ه‍رس‍ه‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ از م‍دل‌ "م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍رچ‍ر" م‍دد گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ م‍دل‌ م‍ح‍ی‍ط ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ا م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رد. س‍ن‍ج‍ش‌ س‍ه‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ م‍ذک‍ور ن‍ه‍ای‍ت‍ا ب‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ م‍ی‌رس‍ان‍د ک‍ه‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ دول‍ت‌ ه‍ن‍د ب‍رای‌ ب‍رق‍راری‌ رواب‍ط ک‍ام‍ل‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍رائ‍ی‍ل‌ درس‍ال‌ ۱۹۹۲؛ ن‍ق‍ش‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ذی‌ ن‍ف‍وذ و ت‍ح‍ولات‌ ن‍ظام‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از پ‍ای‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ س‍رد، غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍وده‌ در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍ح‍ولات‌ ن‍اش‍ی‌ از رون‍د ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ (ب‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ازدارن‍ده‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ در ب‍رق‍راری‌ راب‍طه‌ ه‍ن‍د ب‍ا اس‍رائ‍ی‍ل‌)، در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ده‍ل‍ی‌ ن‍و ج‍ه‍ت‌ ب‍رق‍راری‌ رواب‍ط ک‍ام‍ل‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ا ت‍ل‌آوی‍و ن‍ق‍ش‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ای‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ت‍اث‍ی‍ر رون‍د ص‍ل‍ح‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ر رواب‍ط ه‍ن‍د ب‍ا اس‍رای‍ی‍ل‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh