اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۸۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۲۸۴۰
‏پدیدآور : ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ع‍ام‍ری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍ب‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ف‍ره‍اد خ‍م‍ام‍ی‌زاده‌اس‍ت‍اد داور پ‍روی‍ز ع‍ل‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۳ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۲۲۳ - ۲۱۸ ورق‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ب‍ی‌، م‍س‍ح‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : خ‍م‍ام‍ی‌زاده‌، ف‍ره‍اد، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌
اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌
ای‍ران‌
دادگ‍اه‌ه‍ا
ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ظام‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ در ح‍ال‌ ح‍اض‍ر، ت‍اب‍ع‌ ف‍ص‍ل‌ ن‍ه‍م‌ ق‍ان‍ون‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ م‍دن‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ روزاف‍زون‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍وری‍س‍م‌ و ظه‍ور ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ف‍را م‍ل‍ی‌ در ع‍رص‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ل‍زوم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور و ج‍ذب‌ س‍رم‍ای‍ه‌ه‍ا و ش‍رک‍ای‌ م‍طم‍ئ‍ن‌ خ‍ارج‍ی‌، در ح‍ال‌ ح‍اض‍ر ن‍م‍ی‍ت‍وان‍د ج‍واب‍گ‍وی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ام‍روزه‌ ک‍ش‍ور ب‍اش‍د از طرف‍ی‌ دی‍گ‍ر آراآ دادگ‍اه‌ه‍ای‌ م‍ا در ای‍ن‌ خ‍ص‍وص‌ م‍ت‍ش‍ت‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍رآن‍س‍ت‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ و روی‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ائ‍ی‌ چ‍ن‍د و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ و روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ای‍ران‌، ن‍ق‍ص‍ه‍ا و ض‍ع‍ف‍ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ و روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ای‍ران‌ را م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار داده‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ائ‍ی‌ در اص‍لاح‌ ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ک‍ش‍ور ارائ‍ه‌ ک‍ن‍د ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ اس‍ت‌. در م‍ق‍دم‍ه‌ س‍ی‍ر پ‍ی‍دای‍ش‌ و ت‍ح‍ول‌ ق‍واع‍د ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌ در ن‍گ‍اه‌ ک‍ل‍ی‌، ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ای‍ن‌ خ‍ص‍وص‌، وج‍ه‌ ت‍م‍ای‍ز ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ و اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ و ق‍ل‍م‍رو، روش‌ و ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌. در ب‍خ‍ش‌ اول‌ طی‌ چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌ م‍ج‍زا م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ و اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ خ‍ارج‍ی‌، ت‍اث‍ی‍ر م‍ص‍ون‍ی‍ت‌ دول‍ت‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ه‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ع‍ض‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ا را م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار م‍ی‍ده‍د. در ب‍خ‍ش‌ دوم‌ و اص‍ل‍ی‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌، ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍طور م‍ف‍ص‍ل‌ روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ت‍ا ح‍د م‍م‍ک‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ب‍الاخ‍ره‌ ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ات‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌ را م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار داده‌ اس‍ت‌. روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ی‍دان‍ی‌ ب‍وده‌ و در ن‍ه‍ای‍ن‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ م‍ن‍س‍ج‍م‍ی‌ در خ‍ص‍وص‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ خ‍ارج‍ی‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‍ه‌ و م‍واردی‌ ک‍ه‌ م‍ح‍اک‍م‌ ک‍ش‍ور در ای‍ن‌ خ‍ص‍وص‌ اظه‍ار ن‍ظر ک‍رده‌ان‍د م‍ت‍ش‍ت‍ت‌ و س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ای‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌ داش‍ت‍ن‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دون‌ ب‍ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌ ک‍اف‍ی‌ ن‍ب‍وده‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اص‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ک‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ای‍د ب‍ه‌ گ‍ون‍ه‌ای‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ آراآ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ را پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ و اج‍را ن‍م‍ای‍ن‍د. اگ‍ر ک‍ش‍ور م‍ا ب‍خ‍واه‍د در زم‍ی‍ن‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ج‍ذب‌ س‍رم‍ای‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ و ح‍ت‍ی‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍وف‍ق‌ت‍ر ب‍اش‍د ب‍ای‍د س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ را ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍زدی‍ک‌ س‍ازد ل‍ذا ع‍لاوه‌ ب‍ر اص‍لاح‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌، پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد اص‍لاح‌ و ال‍ح‍اق‌ س‍ه‌ ب‍ن‍د ب‍ه‌ م‍اده‌ ۱۶۹ و ی‍ک‌ ب‍ن‍د ب‍ه‌ م‍اده‌ ۱۷۳ ق‍ان‍ون‌ اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ م‍دن‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
 
   آدرس ثابت  اج‍رای‌ اح‍ک‍ام‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh