م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۶۹۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۴۱۷۴
‏پدیدآور : ع‍ظی‍م‌پ‍ور، م‍خ‍ول‍ی‌ دزف‍ول‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌آب‍ادی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور س‍ی‍ام‍ک‌ ره‌ پ‍ی‍ک‌، پ‍روی‍ز س‍اورائ‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۵۱
‏یادداشت : ۲۵۱ - ۲۴۶
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌، ام‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ره‌پ‍ی‍ک‌، س‍ی‍ام‍ک‌
‏شناسه افزوده : س‍اورائ‍ی‌، پ‍روی‍ز
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍اض‍ر ش‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ اس‍ت‌ و م‍ب‍اح‍ث‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ق‍راردادی‌ و ق‍ه‍ری‌ را ش‍ام‍ل‌ م‍ی‌گ‍ردد در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ق‍راردادی‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍واع‌ ق‍رارداده‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د و در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ق‍ه‍ری‌ ب‍ه‌ وظای‍ف‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و م‍ت‍ن‍وع‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ت‍وج‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ب‍طوری‍ک‍ه‌ در ب‍ر دارن‍ده‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ان‍واع‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍رف‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ اس‍ت‌ ه‍دف‌ از ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‍وع‌ از م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ام‍روزه‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رد و در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ظی‍م‍ی‌ را ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ داده‌ اس‍ت‌ ن‍ظام‌ ق‍ان‍ون‍م‍ن‍دی‌ ب‍ر اع‍م‍ال‌ ش‍اغ‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ح‍رف‍ه‌ ن‍ظارت‌ ن‍م‍ی‌ن‍م‍ای‍د و ب‍س‍ی‍اری‌ از خ‍طاه‍ا و ت‍ق‍ص‍ی‍رات‌ ای‍ن‍دس‍ت‍ه‌ از اف‍راد ح‍رف‍ه‌ای‌ ب‍لاج‍ب‍ران‌ ب‍اق‍ی‌ م‍ی‌م‍ان‍د و م‍ق‍ررات‌ ع‍ام‌ ک‍اف‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍م‍ه‍ی‍د ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‌ ن‍م‍ی‌ب‍اش‍د ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‍وع‌ از م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍ا را در ت‍دوی‍ن‌ ای‍ن‌ م‍ق‍ررات‌ ی‍اری‌ م‍ی‌رس‍ان‍د و از طرف‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ان‍واع‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ش‍اغ‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ح‍رف‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ب‍اع‍ث‌ ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ک‍م‍ی‍ت‌ ک‍ار و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از س‍رم‍ای‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ خ‍واه‍د ب‍ود در ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍اض‍ر از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ی‍دان‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ح‍اک‍ی‌ از آن‍س‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍اغ‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ح‍رف‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ک‍ارف‍رم‍ای‌ خ‍ود م‍ت‍ع‍ه‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ار م‍س‍ت‍ن‍د و ای‍ن‌ ام‍ر ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ اص‍ل‌ ب‍ای‍د م‍ورد پ‍ذی‍رش‌ ق‍رار گ‍ی‍رد
 
   آدرس ثابت  م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh