آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍ال‍ی‍ة
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍ال‍ی‍ة[نسخه خطی]/ محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
‏وضعیت استنساخ : زکی بن سلیمان طالقانی، ۱۲۷۲ق.
‏مشخصات ظاهري : ۳۳۴صفحه، ۲۱سطر: ۹۰×۱۷۰؛ قطع: ۱۵۰×۲۴۰
‏يادداشت کلی : زبان: عربی
تاریخ تالیف :۳۹۰ق.
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۲۷۸۰ع
۳۱۴۵-۱۴۸
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز: ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ن‌ الاض‍داد و الاش‍ب‍اه‌ و ال‍ص‍ل‍وة ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍ی‍ر ال‍خ‍ل‍ق‌ و ع‍ل‍ی‌ آل‍ه‌ ائ‍م‍ة ال‍ه‍دی‌ و ال‍خ‍ل‍ق‌...و ب‍ع‍د، ف‍ق‍د س‍ال‍ن‍ی‌ اح‍د الادب‍اء ع‍ن‌ ال‍ت‍واری‍خ‌ ال‍ت‍ی‌ ی‍س‍ت‍ع‍م‍له‍ا الام‍م‌ و الاخ‍ت‍لاف‌ ال‍وق‍ع‌..
انجام: یع‍رف‌ ف‍ی‌ ای‌ ش‍ه‍ری‍ک‍ون‌ و ع‍دد الای‍ام‌ ال‍م‍اض‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ش‍ه‍ر ال‍م‍وق‍ع‌ ب‍ال‍ح‍م‍رة او ب‍س‍ود ان‌ش‍اء ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ وح‍ده‌ و ه‍وح‍س‍ب‍ی‌...ف‍ه‍و م‍ن‌ ال‍ش‍ه‍ر ال‍م‍ک‍ت‍وب‌ ب‍الحم‍رة. ه‍ذات‍م‍ام‌ م‍اوج‍د ف‍ی‌ آخ‍ر ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌..
‏يادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:ن‍س‍خ‌
نوع کاغذ: ف‍رن‍گ‍ی‌ ن‍خ‍ودی‌
تزئینات متن: ع‍ن‍اوی‍ن‌ و س‍رف‍ص‍ل‍ه‍ا و خ‍طوط ج‍داول‌ و اش‍ک‍ال‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ش‍ن‍گ‍رف‌، روی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ل‍م‍ات‌ و ع‍ب‍ارات‌ ب‍ا ش‍ن‍گ‍رف‌ ی‍اس‍ی‍اه‌ خ‍طک‍ش‍ی‌ ش‍ده‌
نوع و تز ئینات جلد: ت‍ی‍م‍اج‌ س‍ی‍اه‌ خ‍اک‍ی‌، ض‍رب‍ی‌، ب‍اج‍داول‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ای‌ و ب‍وت‍ه‌ه‍ای‌ ری‍س‍ه‌ای‌ و طرح‌ ت‍رن‍ج‌ ب‍ه‌ زر، م‍ق‍وائ‍ی‌
‏خصوصيات نسخه موجود : حواشی اوراق: ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍س‍ال‌ ۱۲۸۷ و ۱۲۹۵با خط نستعلیق حاشیه نویسی و مقابله و تصحیح شده، بیشتر حواشی بفارسی
‏یاداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک:در ب‍رگ‌ ۲ ی‍ادداش‍ت‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ اع‍ت‍ض‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ م‍ی‍رزا ب‍س‍ال‌ ۱۲۷۳ م‍م‍ه‍ور ب‍ه‌ م‍ه‍ر خ‍ش‍ت‍ی‌ «اع‍ت‍ض‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌» و ی‍ادداش‍ت‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍زال‍دول‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍د ق‍اج‍ار ب‍س‍ال‌ ۱۳۰۰
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : الذریعه ۱: ۶؛ اعلام زرکلی ۶: ۲۰۵؛ مجلس ۱۹: ۵۷۰؛ آستان قدس: ص۹؛ معجم المطبوعات العربیة ۱: ۶۱۵
‏معرفی نسخه : یکی از ادیبان، در خصوص تاریخهای مورد استعمال امتها و ملتها و اختلافات هر کدام، اعیاد مشهور و ایام مذکور برای اوقات مختلف و اعمالی خاص که برخی از امتها بدان عمل می کنند، از ابوریحان بیرونی سوال نموده و ابوریحان در پاسخ به آن سوال، شناخت اخبار گذشتگان را لازم دانسته و چنین گفته است: چون بیشتر اخبار گذشتگان، احوال و رسوم باقی مانده از انهاست بنابراین پس از تقلید و بررسی آن از اهل ملل و نحل است که امکان قیاس اقوال و آراء آنها در اثبات بعضی از آن به بعض فراهم می‌آ‌ید و در آنصورت می توان به مطلوب رسید. و بدین ترتیب و با همین انگیزه، ابوریحان بیرونی کتاب حاضر را به رشته تحریر در آورد.
‏موضوع : تمدن باستان -- تاریخ
Civilization, Ancient -- History
‏سرشناسه : اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د‏‫، ۳۶۲ -‏۴۴۰ق.
Biruni, Muhammad ibn Ahmad
‏شناسه افزوده : طالقانی، زکی‌بن سلمان، ‏‫قرن۱۳ق.‏‬، کاتب
‏مرکز نگهدارنده نسخه : سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۲۷۸۰
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
 
   آدرس ثابت  آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ة م‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍ال‍ی‍ة
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh