س‍طل‌ ش‍م‍ا چ‍ق‍در پ‍ر اس‍ت‌؟
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : راث، تام، ‏‫۱۹۷۵ - ‏ م.
Rath, Tom
‏عنوان و نام پديدآور : س‍طل‌ ش‍م‍ا چ‍ق‍در پ‍ر اس‍ت‌؟/ ت‍ام‌ راث‌، دان‍ل‍د ا. ک‍ل‍ی‍ف‍ت‍ون‌؛ ب‍رگ‍ردان‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ج‍لال‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ال‍ب‍رز‏‫‏‏‏، ۱۳۸۵.‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۰۵ ص.‏‬: جدول، نمودار.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‏‬‬ : ‏‫‭‎964-442-441-7‬‏‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬: چاپ دوم : ‏‫‬‭978-964-442-441-0 ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎How full is your bucket?: Positive strategies for work and life, 2004‭.‭‬‬‏‬‏‏‏‏‎‎‬
‏يادداشت : چاپ دوم: پاییز ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۸۴- ۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: س‍طل‌ ش‍م‍ا چ‍ق‍در پ‍ر اس‍ت‌ (ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍رای‌ ک‍ار و زن‍دگ‍ی‌).
‏عنوان روی جلد : س‍طل‌ ش‍م‍ا چ‍ق‍در پ‍ر اس‍ت‌ (ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍رای‌ ک‍ار و زن‍دگ‍ی‌).
‏موضوع : مثبت‌نگری
خ‍وش‌ب‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ش‍وی‍ق‌
‏شناسه افزوده : ک‍ل‍ی‍ف‍ت‍ون‌، دون‍ال‍د
‏شناسه افزوده : Clifton, Donald O
‏شناسه افزوده : ج‍لال‍ی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌، ‏‫۱۳۲۸ - ‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۶۹۷/۵‭‬ ‭/م۲‏‫‬‭‭ر۱۶ ۱۳۸۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۱۵۸/۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۵۸۵۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  س‍طل‌ ش‍م‍ا چ‍ق‍در پ‍ر اس‍ت‌؟
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۰۲۱ ‬
‪ ۶۳-۹۰۲۱ ‬
۲
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۱۸۵ ‬
‪ ۶۳-۱۹۱۸۵ ‬
۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۵۰۳۶۴ ‬
‪ ۶۰۱۴۵۵ ‬
۱۰
۱۳۸۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۰۳۶۵ ‬
‪ ۱۵۶۵۷۵۸ ‬
۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۸۶۰۸ ‬
‪ ۸۸۰۹۰۹ ‬
۱۴
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۸۶۰۹ ‬
‪ ۸۶۶۶۳۴ ‬
۱۳
۱۳۸۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۸۱۹۱ ‬
‪ ۶۲۱۵۹۲ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۸۱۹۲ ‬
‪ ۷۱۶۹۴۷ ‬
۱۲
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۴۳۹۸ ‬
‪ ۹۰۳۴۶۸ ‬
۸
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۴۵۹۴ ‬
‪ ۷۰۳۸۷۶ ‬
۵
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۴۵۹۵ ‬
‪ ۷۰۳۸۷۷ ‬
۶
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۹۲۴۰ ‬
‪ ۱۲۹۶۶۶۱ ‬
۲۰
۱۳۹۱
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۹۲۴۱ ‬
‪ ۱۲۹۶۶۶۲ ‬
۲۱
۱۳۹۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۷۱۴۳۷ ‬
‪ ۱۶۵۹۳۰۶ ‬
۲۲
۱۳۹۴
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh