م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ دی‍ن‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ دی‍ن‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۸۰: ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ دی‍ن‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌/ ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌؛ ب‍ه‌اه‍ت‍م‍ام‌ ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌؛ [ب‍رای‌] پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌، - ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.ج‍دول‌
‏فروست : (ه‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌۲)
‏شابک : ۲۰۰۰۰ری‍ال‌:(ج‌.۱)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اس‍لام‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان روی جلد : اس‍لام‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌.
‏عنوان دیگر : اس‍لام‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌
‏موضوع : اس‍لام‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌)
‏شناسه افزوده : ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و م‍ع‍ارف‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۲/۶۵‏‫‬‭‭/ه‍۷۳ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۱۹۲۱۱
 
   آدرس ثابت  م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ دی‍ن‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۸۶۰۸۷ ‬
‪ ۳۷۸۱۹۹ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۶۰۸۸ ‬
‪ ۵۳۷۷۲۵ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۷۱۱۹۷۰ ‬
‪ ۲۱۶۶۵۰۶ ‬
۲
۱
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۱۹۷۱ ‬
‪ ۳۱۷۹۲۶ ‬
۲
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۴۰۷۰ ‬
‪ ۱۰۱-۴۵۹۶۰ ‬
۱
۵
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh