داس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : داس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌‏‫: ۱۰ روز ب‍ا رهبر ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌‮‬ / رض‍ا ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍دی‍ان‍ی‌‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۱ ص.‬‏‫؛ ۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.‬‬
‏فروست : س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ع‍اص‍ر؛ ۱.
‏شابک : ‏‫۱۶۰۰۰ ری‍ال‌‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۸۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‬: چاپ سیزدهم‏‫: ‏‫‬‭964-417-706-1‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال(چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)‮‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال‮‬‏‫: چاپ شانزدهم‬‏‫‭‭978-964-417-706-4 :‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال (چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۳۳۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم)‮‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (چاپ نوزدهم)‮‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال (چاپ بیست و پنجم)‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ و سوم: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۳ .
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سیزدهم و چهاردهم : ۱۳۸۶
‏يادداشت : ‏‫چاپ پانزدهم - هفدهم: ۱۳۸۷.‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ هجدهم: ۱۳۸۸.‮‬
‏يادداشت : چاپ نوزدهم و بیستم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ بیست و پنجم : ۱۳۹۳.
‏عنوان دیگر : ۱۰ روز ب‍ا رهبر ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌.
‏موضوع : خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۱۸ - ‏‬ -- سفرها -- ایران -- سیستان و بلوچستان
‏موضوع : ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ‏‫۱۳۵۲ - ‏‬ -- خاطرات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭DSR۱۶۹۴‬‏‫‬‭‭/‮ال‍ف‌‬۸د۲ ۱۳۸۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۸۴۴۰۴۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۵۸۰
 
   آدرس ثابت  داس‍ت‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۱۸۲۸ ‬
‪ ۶۳-۶۷۳۲۴ ‬
۱۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۴۷۹۴ ‬
‪ ۶۳-۱۵۰۲۳۳ ‬
۱
۱۳۸۶
۱۴
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۴۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۴۷ ‬
۳۳
۱۳۸۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۵۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۵۵ ‬
۳۴
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۸۸۲۰ ‬
‪ ۳۹۰۵۴۱ ‬
۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۱۸۸۲۱ ‬
‪ ۲۸۶۶۲۸ ‬
۲۷
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۵۲۱۴ ‬
‪ ۳۰۱۶۴۶ ‬
۳۰
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۲۵۲۱۵ ‬
‪ ۲۴۵۶۳۸ ‬
۱۹
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۵۲۶۶ ‬
‪ ۳۲۳۹۸۶ ‬
۴۱
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۳۵۲۶۷ ‬
‪ ۲۸۶۶۲۷ ‬
۲۶
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۱۷۴۶ ‬
‪ ۲۸۶۶۲۶ ‬
۲۴
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۱۷۴۷ ‬
‪ ۲۸۶۱۵۸ ‬
۲۳
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۵۳۱۶ ‬
‪ ۳۲۳۹۸۷ ‬
۴۰
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۵۳۱۷ ‬
‪ ۲۸۶۶۳۳ ‬
۲۸
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۵۹۶۲ ‬
‪ ۲۵۰۴۲۶ ‬
۲۰
۱۳۸۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۵۹۶۳ ‬
‪ ۵۲۰۱۰۱ ‬
۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۷۹۳۷۰ ‬
‪ ۵۴۷۶۰۸ ‬
۷
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۹۳۷۱ ‬
‪ ۴۶۷۸۳۲ ‬
۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۸۵۴۲۵۰ ‬
‪ ۱۵۵۹۳۷۲ ‬
۱۸
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۸۸۱۲۸ ‬
‪ ۳۳۰۱۵۵ ‬
۳۷
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۸۸۱۲۹ ‬
‪ ۶۰۱۱۷۴ ‬
۲۵
۱۳۸۴
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۸۰۸۹ ‬
‪ ۲۰۹۴۶۹ ‬
۱۶
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۲۸۰۹۰ ‬
‪ ۲۰۹۴۹۵ ‬
۱۷
۱۳۸۵
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۳۵۷۴ ‬
‪ ۶۲۴۷۸۷ ‬
۲۹
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۳۵۷۵ ‬
‪ ۷۱۹۷۵۵ ‬
۴۲
۱۳۸۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۴۳۲۶ ‬
‪ ۶۳۰۱۳۲ ‬
۹
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۴۳۲۷ ‬
‪ ۶۳۰۱۳۳ ‬
۱۰
۱۳۸۶
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۴۳۲۸ ‬
‪ ۶۲۹۷۴۳ ‬
۱۱
۱۳۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۷۴۳۲۹ ‬
‪ ۶۲۸۳۶۱ ‬
۱۲
۱۳۸۶
۱۴
 
مبادلات
‪ ۱۳۲۴۱۶۴ ‬
‪ ‬
۳۱
۱۳۸۹
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۴۱۶۵ ‬
‪ ۹۰۳۴۴۵ ‬
۳۲
۱۳۸۹
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۵۵۴۵ ‬
‪ ۸۴۶۲۶۱ ‬
۳۵
۱۳۸۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۵۵۴۶ ‬
‪ ۸۴۶۲۶۲ ‬
۳۶
۱۳۸۷
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۶۸۱۰ ‬
‪ ۹۲۹۶۸۲ ‬
۳۸
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۶۸۱۱ ‬
‪ ۸۹۶۵۸۳ ‬
۳۹
۱۳۸۷
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۹۱۷۹ ‬
‪ ۷۶۴۳۳۴ ‬
۴۳
۱۳۸۷
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۵۹۱۸۰ ‬
‪ ۷۶۴۳۳۵ ‬
۴۴
۱۳۸۷
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۸۳۳۹ ‬
‪ ۸۰۳۳۵۶ ‬
۶۵
۱۳۸۸
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۱۸۳۴۰ ‬
‪ ۸۰۳۳۵۷ ‬
۶۱
۱۳۸۸
۱۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۷۸۱۲ ‬
‪ ۱۲۵۵۱۸۵ ‬
۴۷
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۷۷۸۱۳ ‬
‪ ۱۲۵۵۱۸۴ ‬
۴۸
۱۳۹۰
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۰۷۱۳ ‬
‪ ۵۸۸۵۰۷ ‬
۲۲
۱۳۸۴
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۴۳۴۱ ‬
‪ ۱۲۴۱۸۴۴ ‬
۴۹
۱۳۹۰
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۴۳۴۲ ‬
‪ ۱۲۴۱۸۴۵ ‬
۵۰
۱۳۹۰
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۴۹۵۵ ‬
‪ ۱۳۳۷۹۹۸ ‬
۵۵
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۰۴۹۵۶ ‬
‪ ۱۳۳۷۹۹۹ ‬
۵۶
۱۳۹۱
۲۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۶۵۱۵ ‬
‪ ۱۱۷۴۸۱۰ ‬
۵۳
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۹۶۵۱۶ ‬
‪ ۱۱۷۴۸۰۹ ‬
۵۲
۱۳۹۱
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۱۲۲۳ ‬
‪ ۱۵۲۸۱۶۷ ‬
۵۷
۱۳۹۳
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۳۱۲۲۴ ‬
‪ ۱۵۲۸۱۶۶ ‬
۵۸
۱۳۹۳
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۸۹۶۲ ‬
‪ ۱۵۸۱۶۰۵ ‬
۶۰
۱۳۹۳
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۸۹۶۳ ‬
‪ ۱۵۸۱۶۰۶ ‬
۵۹
۱۳۹۳
۲۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh