م‍ح‍ی‍ط‌ه‍ای‌ پ‍اس‍خ‍ده‌: ک‍ت‍اب‍ی‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ طراح‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ح‍ی‍ط‌ه‍ای‌ پ‍اس‍خ‍ده‌: ک‍ت‍اب‍ی‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ طراح‍ان‌/ ای‌‌ی‍ن‌ ب‍ن‍ت‍ل‍ی‌...[و دی‍گ‍ران‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ه‍زادف‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ق‌، ۴۳۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-454-437-4‬‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Responsive environments: a‌‌ manual for designers‬.
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۶(فیپا).
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۶ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۸۷ - ۳۹۴.
‏موضوع : ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ۱۹۴۵.م-
‏موضوع : م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌.
‏شناسه افزوده : ب‍ن‍ت‍ل‍ی‌، ای‍ان‌، ‎Bentley, Ian‬
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍زادف‍ر، م‍ص‍طف‍ی‌ ،م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭NA۹۰۳۱‭/م‌۳ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۷۱۱/۴‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۶۰۲۴
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  م‍ح‍ی‍ط‌ه‍ای‌ پ‍اس‍خ‍ده‌: ک‍ت‍اب‍ی‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ طراح‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۷۴۴۱ ‬
‪ ۶۳-۵۷۴۴۱ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۸۵۴۰۹ ‬
‪ ۶۳-۱۴۹۰۲۷ ‬
۱۸
۱۳۹۱
۸
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۶۰۴ ‬
‪ NA۹۰۳۱ /م۳ ‬
۲۰
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۲۷۴۱ ‬
‪ ۵۸۶۰۰۳ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۸۲۷۴۲ ‬
‪ ۶۲۹۴۱۵ ‬
۴
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۹۵۷۰۳۹ ‬
‪ ۱۳۳۵۲۳۳ ‬
۲
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۵۷۰۴۰ ‬
‪ ۳۳۱۰۴۳ ‬
۵
۱۳۸۵
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۳۷۲۶ ‬
‪ ۱۳۲۸۲۲۲ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۳۷۲۷ ‬
‪ ۱۳۲۸۲۲۱ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۳۷۲۹ ‬
‪ ۱۳۳۵۲۳۲ ‬
۱۷
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۷۴۱ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۶۴ ‬
۶
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۷۴۲ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۶۰ ‬
۷
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۷۴۳ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۶۵ ‬
۸
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۷۴۴ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۶۲ ‬
۹
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۷۴۵ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۶۱ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۵۴۷۴۶ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۶۳ ‬
۱۱
۱۳۹۱
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۹۷۰۵ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۱۴ ‬
۱۲
۱۳۹۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۹۷۰۶ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۱۵ ‬
۱۳
۱۳۹۱
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh