ک‍ل‍ی‍ات‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ج‍ی‍ب‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ن‍ور اب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ل‍ی‍ات‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ ک‍اش‍ان‍ی‌/ س‍روده‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دش‍ری‍ف‌ ک‍اش‍ان‍ی‌؛ م‍ص‍ح‍ح‍ان‌ اص‍غ‍ر دادب‍ه‌، م‍ه‍دی‌ ص‍دری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ی‍ک‍ص‍د و ه‍ش‍ت‍اد و س‍ه‌، ص‌ ۹۳۵
‏فروست : (وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌.۱۱۴)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏موضوع : ن‍ج‍ی‍ب‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ن‍ور اب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ق‍رن‌ ق‌۱۱
‏شناسه افزوده : دادب‍ه‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۲۵ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ص‍دری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۴ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
‏رده بندی کنگره : PIR۶۵۷۰‭/د۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۰۰۴۴
 
   آدرس ثابت  ک‍ل‍ی‍ات‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۶۹۹۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۹۵۰ ‬
۳
۱۳۸۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۷۸۳۶۴ ‬
‪ ۳۰۸۸۲۵ ‬
۲
۱۳۸۲
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۷۸۳۶۵ ‬
‪ ‭PIR۶۵۷۰ /د۹ ۱۳۸۲‬ ‬
۱
۱۳۸۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh