دان‍ش‍گ‍اه‌ دی‍ن‌ در ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رج‍ب‌زاده‌، اح‍م‍د، - ۱۳۳۷
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍ش‍گ‍اه‌ دی‍ن‌ در ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌/ [ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د رج‍ب‌زاده‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : [۳۶] ص‌.ج‍دول‌
‏فروست : (م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ دب‍ی‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌آب‍ادی‌. م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌۱۱)
‏شابک : ‎964-7508-07-7‬ ؛ ‎964-7508-07-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎The University and religion in Iran‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
‏موضوع : آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ع‍ل‍م‌گ‍رای‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
‏موضوع : دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- زن‍دگ‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
‏موضوع : ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
‏موضوع : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏رده بندی کنگره : LB۲۳۲۵‭/م‌۵۶،۱۱.ج‌
‏رده بندی دیویی : ۳۷۸/۰۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۸۳۲۵
 
   آدرس ثابت  دان‍ش‍گ‍اه‌ دی‍ن‌ در ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۴۹۵۴ ‬
‪ ۲۵۸۴۸۴ ‬
۲
۱۳۸۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh