م‍خ‍اطب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ک‍وای‍ل‌، دن‍ی‍س‌
‎MCQuail, Denis‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍خ‍اطب‌ش‍ن‍اس‍ی‌/ دن‍ی‍س‌ م‍ک‌ک‍وای‍ل‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ م‍ن‍ت‍ظرق‍ائ‍م‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍رای‍ست؟ ]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۳۷ ص‌.: ج‍دول‌.
‏شابک : ‎964-6757-66-9‬۱۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: م‍ح‍م‍د، ۱۳۷۴
‏يادداشت : ‏‫‏‏‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‎Audience analysis‬.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌:۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۲۷] - ۲۳۷
‏یادداشت : واژه نامه.
‏موضوع : رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ -- م‍خ‍اطب‍ان‌.
‏شناسه افزوده : م‍ن‍ت‍ظرق‍ائ‍م‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭P۹۶‏‫‭‭‭‭/م‌۳م‌۷ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۳۰۲/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۵۹۷۸
 
   آدرس ثابت  م‍خ‍اطب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۷۴۹۴ ‬
‪ ۶۳-۸۶۸۱۷ ‬
۶
۱۳۸۷
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۱۳۳۸۸ ‬
‪ ۶۳-۳۷۱۲۲ ‬
۱۳
۱۳۸۷
۴
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۸۹۱ ‬
‪ p۹۶ /م۳م۷ ۱۳۸۷ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۴
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۲۱۸۹۲ ‬
‪ p۹۶ /م۳م۷ ۱۳۸۷ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۵۹۰۵۵۷ ‬
‪ ۱۴۷۲۵۵۱ ‬
۳
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۰۵۵۸ ‬
‪ ۳۸۷۴۹۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۶۰۸۷۰ ‬
‪ ۲۸۰۹۹۳ ‬
۹
۱۳۸۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۶۰۸۷۱ ‬
‪ ۵۲۷۷۵۰ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۶۲۶۸ ‬
‪ ۶۲۶۳۰۶ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۵۶۲۶۹ ‬
‪ ۶۲۱۵۷۱ ‬
۷
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۸۲۵۳ ‬
‪ ۷۰۳۰۳۰ ‬
۴
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۰۸۲۵۴ ‬
‪ ۷۰۳۰۳۱ ‬
۵
۱۳۸۷
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh