اش‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‍ن‌ در س‍وگ‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ذری‍ع‍ة ال‍ن‍ج‍اة) ج‍ام‍ع‌ت‍ری‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍رم‍رودی‌، م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع‌ب‍ن‌ ق‍ه‍رم‍ان‌، - ۱۳۳۰؟ق‌.
‏عنوان قراردادی : ذری‍ع‍ة ال‍ن‍ج‍اة ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ک‍ام‍ل‌ ل‍واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا. ف‍ارس‍ی‌.
‏عنوان و نام پديدآور : اش‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‍ن‌ در س‍وگ‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ذری‍ع‍ة ال‍ن‍ج‍اة) ج‍ام‍ع‌ت‍ری‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع‌ گ‍رم‍رودی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ش‍ر ح‍اذق‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۵۲۸ص.
‏شابک : ۱۶۰۰۰ری‍ال‌‏‫‭‎964-5970-69-5:‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰ریال(چاپ سوم)‬
‏يادداشت : ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ط خ‍ود ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۲۷ - ۵۲۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏عنوان دیگر : ذری‍ع‍ة ال‍ن‍ج‍اة ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ک‍ام‍ل‌ ل‍واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا. ف‍ارس‍ی‌.
‏موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌،‌۴ - ۶۱ق.
‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،‌۶۱ق.
‏شناسه افزوده : رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۵ - م‍ص‍ح‍ح‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۴۱/۵‭/گ‌۴ذ۴۰۴۱ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۲۲۶۶۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  اش‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ون‍ی‍ن‌ در س‍وگ‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ذری‍ع‍ة ال‍ن‍ج‍اة) ج‍ام‍ع‌ت‍ری‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ک‍رب‍لا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۶۱۶۷۷ ‬
‪ ۶۳-۶۱۶۷۷ ‬
۱
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۷۶۰۵۸ ‬
‪ ۶۰۳۴۸۳ ‬
۴
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۶۰۵۹ ‬
‪ ۵۰۰۹۳۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۷۲۷۲۸ ‬
‪ ۲۲۴۲۹۶۱ ‬
۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۷۲۷۲۹ ‬
‪ ۲۹۳۳۲۴ ‬
۵
۱۳۸۱
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۵۵۹۰۳ ‬
‪ ۱۳۶۱۴۲۱ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۵۵۹۰۴ ‬
‪ ۱۳۵۹۲۳۶ ‬
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۶۴۲۸ ‬
‪ ۱۲۱۴۵۱۷ ‬
۸
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۸۶۴۲۹ ‬
‪ ۱۲۱۴۵۱۸ ‬
۹
۱۳۸۹
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh