ن‍ه‌ طری‍ق‍ت‌ اس‍رارآم‍ی‍ز (و آرام‌ب‍خ‍ش‌): م‍دی‌ ت‍ی‍ش‍ن‌، خ‍ود ه‍ی‍پ‍ن‍وت‍ی‍زم‌، ری‍لاک‍س‌ ش‍دن‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌،...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دی‍وی‍س‌، م‍ارت‍ا، - ۱۹۴۷
‎Davis, Martha‬
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ه‌ طری‍ق‍ت‌ اس‍رارآم‍ی‍ز (و آرام‌ب‍خ‍ش‌): م‍دی‌ ت‍ی‍ش‍ن‌، خ‍ود ه‍ی‍پ‍ن‍وت‍ی‍زم‌، ری‍لاک‍س‌ ش‍دن‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌،.../ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ارت‍ا دی‍وی‍س‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌ روب‍ن‍ز، م‍ات‍ی‍و م‍ک‌ ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا ج‍م‍ال‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ع‍طائ‍ی‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۲۸۰ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏فروست : (م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍طائ‍ی‌۵۷۵)
‏شابک : ‎964-313-574-8‬۱۹۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-313-574-8‬۱۹۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The relaxation‬.
‏موضوع : ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
‏موضوع : آرام‍ش‌ و آس‍ای‍ش‌
‏شناسه افزوده : اش‍ل‍م‍ن‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌ راب‍ی‍ن‍ز، ‎Eshelman, Elizabeth Robbins‬
‏شناسه افزوده : م‍ک‍ی‌، م‍ت‍ی‍و، ‎Mckay, Matthew‬
‏شناسه افزوده : ج‍م‍ال‍ی‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۱۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ظه‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۷ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : RA۷۸۵‭/د۹ن‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۱۵۵/۹۰۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۸۱۴۳
 
   آدرس ثابت  ن‍ه‌ طری‍ق‍ت‌ اس‍رارآم‍ی‍ز (و آرام‌ب‍خ‍ش‌): م‍دی‌ ت‍ی‍ش‍ن‌، خ‍ود ه‍ی‍پ‍ن‍وت‍ی‍زم‌، ری‍لاک‍س‌ ش‍دن‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌،...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۹۱۰۳۷ ‬
‪ ۱۹۴۶۷۱۳ ‬
۱
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۹۱۰۳۸ ‬
‪ ۴۹۴۳۴۶ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh