ص‍دای‌ او: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ ق‍دسی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : همتی، حمیدرضا، ‏‫۱۳۵۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍دای‌ او: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ ق‍دسی)/ ترجمه ، گ‍ردآوری‌ و ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ ح‍م‍ی‍درض‍ا ه‍م‍ت‍ی‌؛ به توصیه ا.م. رام‌الله.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍م‌: اوام‍ری‍س‌‏‫‏، ۱۳۸۰ -‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۴ج.‬؛ ۱۱× ۱۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ج‌.۱‬‏‫: ‎964-7344-00-7‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰ ریال (ج.۱، چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ج‌.۲‬، چاپ سوم‏‫: ‎964-7344-01-5‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ج‌.۳‬‏‫: ‎964-7344-02-3‬‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰ریال‬‏‫: ج.۴‬‏‫‭ 964-7344-04-X :‬‬
‏يادداشت : ج.۱ ، ۲ و ۳ (چاپ سوم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ اول : ۱۳۸۶).
‏يادداشت : ناشر جلد چهارم نشر حم است .
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ت‍رج‍م‍ه‌ و اق‍ت‍ب‍اس‍ی‌ از دو ک‍ت‍اب‌ ک‍ل‍م‍ه‌‌ال‍ل‍ه‌/ س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌ و ج‍واه‍رال‍س‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاح‍ادی‍ث‌ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌/ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ح‍س‍ن‌ ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌ اس‍ت‌.
‏عنوان دیگر : ج‍واه‍رال‍س‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌‌الاح‍ادی‍ث‌ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌.
‏عنوان دیگر : ک‍ل‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌
‏عنوان دیگر : مجموعه احادیث قدسی.
‏موضوع : احادیث قدسی
‏شناسه افزوده : رام‌ال‍ل‍ه‌، م‍س‍ی‍ح‌
‏شناسه افزوده : ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۱۱۰۴ - ۱۰۳۳ق‌ . ج‍واه‍ر ال‍س‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاح‍ادی‍ث‌ ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌.
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍رازی‌، ح‍س‍ن‌.ک‍ل‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌.
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۱۳۹/‭۵‭‬/ھ۸۱۳۸۰ ‭ص‌۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۲۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۷۳۸
 
   آدرس ثابت  ص‍دای‌ او: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ ق‍دسی)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۴۶۲ ‬
‪ ۴۸۶۲۳۹ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۴۶۳ ‬
‪ ۴۳۵۸۳۱ ‬
۱
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۴۶۴ ‬
‪ ۴۸۶۲۳۸ ‬
۳
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۴۶۵ ‬
‪ ۴۳۵۸۳۰ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۴۶۶ ‬
‪ ۴۸۶۲۳۶ ‬
۲
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۰۴۶۷ ‬
‪ ۴۳۵۸۲۹ ‬
۲
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۱۷۷۴ ‬
‪ ۳۹۷۵۴۳ ‬
۱
۴
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۰۱۷۷۵ ‬
‪ ‭BP۱۳۹/۵/ھ۸ ۱۳۸۰ ‮ص‌‬۴‬ ‬
۱
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۱۷۷۶ ‬
‪ ۳۸۶۹۸۸ ‬
۲
۲
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۰۱۷۷۷ ‬
‪ ‭BP۱۳۹/۵/ھ۸ ۱۳۸۰ ‮ص‌‬۴‬ ‬
۲
۵
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۰۱۷۷۸ ‬
‪ ‭BP۱۳۹/۵/ھ۸ ۱۳۸۰ ‮ص‌‬۴‬ ‬
۳
۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۱۷۷۹ ‬
‪ ۳۸۶۹۸۴ ‬
۳
۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۵۵۱۹ ‬
‪ ۱۰۷۳۴۸۸ ‬
۱
۲۰
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۵۵۲۰ ‬
‪ ۱۰۱۱۴۶۴ ‬
۱
۲۱
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۵۵۲۱ ‬
‪ ۸۲۷۹۷۸ ‬
۳
۲۲
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۵۵۲۲ ‬
‪ ۸۲۴۲۳۵ ‬
۳
۲۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۵۵۲۳ ‬
‪ ۱۰۴۷۷۸۱ ‬
۲
۲۴
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۴۵۵۲۴ ‬
‪ ۱۰۸۶۲۲۱ ‬
۲
۲۶
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۴۲۹۸ ‬
‪ ۱۱۴۳۸۹۴ ‬
۴
۱۰
۱۳۸۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۲۵۴۲۹۹ ‬
‪ ۱۵۸۸۳۵۳ ‬
۴
۱۱
۱۳۸۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh