پ‍رت‍وی‌ از اس‍رار ن‍م‍از
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌‏‫، ۱۳۲۴ -‬
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍رت‍وی‌ از اس‍رار ن‍م‍از ‏‫/ م‍ح‍س‍ن‌ ق‍رائ‍ت‍ی‌.‬
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ درس‍ه‍ایی‌ از ق‍رآن‌‏‫،۱۳۸۰.‬‬‮‬‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۲۵۵ ص.‬‮‬‏‬‬
‏شابک : ‏‫‏‏۶۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‮‬ ‏‫: ‏‫‬‭‎964-5652-11-1‬‬‬ ؛ ‏‫‏‏۶۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‬‬‮‬ ؛ ‏‫‏‏۸۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‮‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ریال‏‬‏‬‏‫: چاپ سیزدهم‏‬‏‬‏‫‬‭ ‏‫: ‏‫‬‭978-964-5652-11-1‏‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم)‮‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال‬‬‮‬‏‬‏‫: چاپ شانزدهم‬‬‮‬‏‬‏‫‭978-964-5652-11-9 : ‬‬‏‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال (چاپ هجدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال (چاپ نوزدهم)‬‮‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰ ریال ( چاپ بیستم)‬‬‮‬‮‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰ ریال (چاپ بیست و یکم)‬‬‮‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال (چاپ بیست و چهارم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (چاپ سی و سوم)‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۱.‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ هفتم: ۱۳۸۴.‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ نهم: ۱۳۸۵.‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ یازدهم: تابستان ۱۳۸۶.‮‬
‏يادداشت : چاپ سیزدهم و چهاردهم: پاییز ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ شانزدهم: ۱۳۸۶.‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ هجدهم:‌ تابستان ۱۳۸۷.‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ نوزدهم: ۱۳۸۷.‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیستم: بهار ۱۳۸۸.‬‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و یکم: تابستان ۱۳۸۸.‬‮‬
‏يادداشت : چاپ بیست و چهارم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ سی و سوم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : نماز
‏شناسه افزوده : مرکز فرهنگی درسهائی از قرآن
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭BP۱۸۶‏‫‬‭‭/ق‌۴پ‌۴ ۱۳۸۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۳۵۳‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۴۰۰۸
 
   آدرس ثابت  پ‍رت‍وی‌ از اس‍رار ن‍م‍از
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۴۲ ‬
‪ ۶۳-۸۴۲ ‬
۶
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۳۵۴ ‬
‪ ۶۳-۶۳۵۴ ‬
۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۳۴۰۸ ‬
‪ ۴۶۲۰۱۸ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۷۳۴۰۹ ‬
‪ ۴۵۹۷۳۱ ‬
۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۶۴۶ ‬
‪ ۴۷۳۱۲۳ ‬
۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۴۱۶۴۷ ‬
‪ ۴۱۵۹۰۰ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۷۰۱۰ ‬
‪ ۲۴۷۱۳۰ ‬
۴۲
۱۳۸۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۰۷۰۱۱ ‬
‪ ۳۸۱۴۴۱ ‬
۱۱
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۲۸۵۰۲ ‬
‪ ۳۱۷۵۸۷ ‬
۴۳
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۲۸۵۰۳ ‬
‪ ۵۸۸۶۰۴ ‬
۱۹
۱۳۸۳
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۴۳۴۷۵ ‬
‪ ۵۶۰۳۶۸ ‬
۱۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۴۳۴۷۶ ‬
‪ ۴۹۵۴۱۲ ‬
۱۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۱۴۱۱۸ ‬
‪ ۱۳۲۴۷۶ ‬
۴۴
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۱۴۱۱۹ ‬
‪ ۵۳۱۲۹۸ ‬
۲۹
۱۳۸۴
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۲۱۷۳ ‬
‪ ۳۴۸۰۲۱ ‬
۲۸
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۴۲۱۷۴ ‬
‪ ۳۴۷۷۱۵ ‬
۲۷
۱۳۸۵
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۶۹۸۸ ‬
‪ ۶۳۵۹۰۵ ‬
۲۰
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۹۶۹۸۹ ‬
‪ ۶۳۵۸۳۰ ‬
۱۶
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۳۲۸۳ ‬
‪ ۸۶۴۱۴۰ ‬
۳۰
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۸۳۲۸۴ ‬
‪ ۸۴۲۸۶۷ ‬
۳۳
۱۳۸۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۳۸۵۴ ‬
‪ ۶۵۳۴۵۲ ‬
۴۰
۱۳۸۶
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۲۵۹۶۵ ‬
‪ ۹۴۰۳۵۳ ‬
۵۱
۱۳۸۹
۲۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۹۶۶۲ ‬
‪ ۱۲۰۳۵۶۸ ‬
۳۱
۱۳۹۰
۲۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۹۶۶۳ ‬
‪ ۱۲۰۳۵۶۹ ‬
۳۵
۱۳۹۰
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۸۰۶۴ ‬
‪ ۸۹۹۲۱۱ ‬
۲۵
۱۳۸۶
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۳۸۰۶۵ ‬
‪ ۸۹۹۲۱۳ ‬
۲۶
۱۳۸۶
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۸۴۷۱ ‬
‪ ۸۴۲۳۵۵ ‬
۳۴
۱۳۸۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۸۸۴۷۲ ‬
‪ ۸۴۲۳۵۴ ‬
۳۲
۱۳۸۷
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۸۸۷ ‬
‪ ۷۵۶۹۵۶ ‬
۴۵
۱۳۸۷
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۸۸۸۸ ‬
‪ ۷۵۶۹۵۵ ‬
۴۶
۱۳۸۷
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۷۸۲۷ ‬
‪ ۷۶۸۵۲۴ ‬
۴۷
۱۳۸۸
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۸۷۸۲۸ ‬
‪ ۷۶۸۵۲۵ ‬
۴۸
۱۳۸۸
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۶۰۲۸ ‬
‪ ۸۰۰۱۹۸ ‬
۵۰
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۶۰۲۹ ‬
‪ ۸۰۰۱۹۷ ‬
۴۹
۱۳۸۸
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۳۴۵۶۷ ‬
‪ ۱۲۱۳۳۱۷ ‬
۵۲
۱۳۹۰
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۳۴۵۶۸ ‬
‪ ۱۲۱۳۳۱۶ ‬
۵۳
۱۳۹۰
۲۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۷۶۴۳ ‬
‪ ۱۲۲۵۴۲۵ ‬
۳۶
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۷۶۴۴ ‬
‪ ۱۲۲۵۴۲۶ ‬
۳۷
۱۳۸۹
۲۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۰۶۹ ‬
‪ ۱۲۶۱۶۰۱ ‬
۵۴
۱۳۹۰
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۰۷۰ ‬
‪ ۱۲۶۱۶۰۰ ‬
۵۵
۱۳۹۰
۲۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۷۰۷۹ ‬
‪ ۱۲۸۲۴۵۱ ‬
۳۸
۱۳۹۱
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۷۰۸۰ ‬
‪ ۱۲۸۲۴۵۰ ‬
۳۹
۱۳۹۱
۳۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۴۷۰ ‬
‪ ۱۲۹۳۲۴۰ ‬
۵۶
۱۳۹۱
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۱۷۴۷۱ ‬
‪ ۱۲۹۳۲۳۹ ‬
۵۷
۱۳۹۱
۳۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۹۲۹۱ ‬
‪ ۱۴۹۹۵۱۱ ‬
۵۸
۱۳۹۲
۳۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۹۲۹۲ ‬
‪ ۱۴۹۹۵۵۹ ‬
۵۹
۱۳۹۲
۳۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh