ت‍رس‌ و ل‍رز
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ی‌ی‍رک‍گ‍ور، س‍ورن‌ آب‍و، ۱۸۱۳-۱۸۵۵م‌.
Kierkegaard, Soren Aabye
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رس‌ و ل‍رز/ س‍ورن‌ ک‍ی‍رک‍گ‍ور؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ رش‍ی‍دی‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ی‌‏‫، ۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۳ ص.‬
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰ ری‍ال‌‬‏‫:‏ ‫‬‭‎964-312-434-7‬‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۲۶۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫‬۶۰۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی: ‭Frygt og baven = Fear and trembling.‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " ت‍رس‌ و ل‍رز. غ‍زل‌ دی‍ال‍ت‍ی‍ک‍ی‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ ف‍اطم‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ر در س‍ال‌ ۱۳۷۳ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ یازدهم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۹ - ۱۷۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : مسیحیت -- فلسفه
‏شناسه افزوده : رش‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، ‏‫۱۳۲۷ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BR۱۰۰‏‫‭/ک‌۹ت‌۴ ۱۳۷۸‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭۲۳۰/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۸۸۰
 
   آدرس ثابت  ت‍رس‌ و ل‍رز
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۲۴۹ ‬
‪ ۶۳-۴۲۴۹ ‬
۱
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۷۷۳ ‬
‪ ۶۳-۱۱۶۰۹۲ ‬
۲۵
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۲۲۷۶۴ ‬
‪ ۲۷۳۰۱۶ ‬
۱۱
۱۳۷۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۲۲۷۶۵ ‬
‪ ۵۱۸۷۴۴ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۶۶۰۸ ‬
‪ ۳۷۶۰۷۸ ‬
۴
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۵۶۶۰۹ ‬
‪ ۴۱۲۲۷۲ ‬
۲
۱۳۸۰
۲
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۷۹۷۲۷۲ ‬
‪ ‭BR۱۰۰ /‮ک‌‬۹‮ت‌‬۴ ۱۳۷۸‬ ‬
۵
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۹۷۲۷۳ ‬
‪ ۳۱۰۴۶۷ ‬
۱۳
۱۳۸۳
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۴۱۹۹ ‬
‪ ۳۱۹۴۷۲ ‬
۲۱
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۸۳۴۲۰۰ ‬
‪ ۵۸۷۳۶۰ ‬
۹
۱۳۸۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۰۴۵۲ ‬
‪ ۶۸۷۷۸۶ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۰۴۵۳ ‬
‪ ۶۱۹۵۶۰ ‬
۱۲
۱۳۸۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۷۷۰۱ ‬
‪ ۸۴۶۵۸۳ ‬
۷
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۵۷۷۰۲ ‬
‪ ۸۴۶۵۸۲ ‬
۸
۱۳۸۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۱۲۸۱ ‬
‪ ۸۲۸۷۵۰ ‬
۲۲
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۱۲۸۲ ‬
‪ ۸۲۸۷۵۱ ‬
۲۳
۱۳۸۸
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۵۵۶۱۴ ‬
‪ ۹۲۹۵۸۰ ‬
۲۰
۱۳۸۷
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۷۷۴ ‬
‪ ۱۲۱۵۰۴۲ ‬
۱۴
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۷۷۵ ‬
‪ ۱۲۱۵۰۴۳ ‬
۱۵
۱۳۹۰
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۶۷۸۹ ‬
‪ ۱۲۶۸۹۹۵ ‬
۱۶
۱۳۹۱
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۶۷۹۰ ‬
‪ ۱۲۶۸۹۹۴ ‬
۱۷
۱۳۹۱
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۴۴۳۰ ‬
‪ ۱۵۴۲۱۶۷ ‬
۱۸
۱۳۹۲
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۴۴۳۱ ‬
‪ ۱۵۴۲۱۶۶ ‬
۲۶
۱۳۹۲
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۳۳۱۹ ‬
‪ ۱۵۷۹۴۲۴ ‬
۲۷
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۴۳۳۲۰ ‬
‪ ۱۵۷۹۴۲۵ ‬
۲۸
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۲۴۴۸۶ ‬
‪ ۱۶۷۵۹۷۶ ‬
۲۹
۱۳۹۴
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۴۸۱۹۶ ‬
‪ ۱۸۲۴۷۷۹ ‬
۳۰
۱۳۹۶
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۱۰۱۷۸ ‬
‪ ۱۹۷۸۶۸۶ ‬
۳۱
۱۳۹۵
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۹۲۸۴۱ ‬
‪ ۲۰۲۱۰۰۸ ‬
۳۲
۱۳۹۶
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۴۲۰۲ ‬
‪ ۲۰۴۴۶۳۳ ‬
۳۳
۱۳۹۷
۱۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۰۳۴۲۰۳ ‬
‪ ‬
۳۴
۱۳۹۷
۱۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh