ش‍رح‌ م‍ن‍ازل‌‌ال‍س‍ائ‍ری‍ن‌ خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍رح‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌‌‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ک‍اش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ب‍ن‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، - ۷۳۶ق‌.
‏عنوان قراردادی : منازل السائرین .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رح‌ م‍ن‍ازل‌‌ال‍س‍ائ‍ری‍ن‌ خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍رح‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌‌‌ ک‍اش‍ان‍ی‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌. م‍ن‍ازل‌‌ال‍س‍ائ‍ری‍ن‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ت‍ن‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ۳۵ ن‍س‍خ‍ه‌ ت‍وس‍ط س‍رژ ب‍ورک‍ی‌/ خ‍واج‍ه‌‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ال‍زه‍را (س‌)‏‫، ۱۳۷۳.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲۸، ۶۹ ص.‬‮‬
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬‏‫: 964-6064-11-8‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‮‬‏‫: چاپ دوم‮‬‏‫: ‏‫‬‭964-6069-20-7‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: تابستان ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶ (فیپا).
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۲۷] - ۳۲۸.
‏موضوع : ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۳۹۶-۴۸۱ق‌ . منازل السایرین -- نقد و تفسیر
‏موضوع : عرفان -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : تصوف
‏شناسه افزوده : ش‍ی‍روان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۴۳ - ‏، مصحح
‏شناسه افزوده : بورکی، سرژ، مصحح
‏شناسه افزوده : ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۳۹۶-۴۸۱ق‌ . منازل السایرین. شرح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۸۲/۶‏‫‬‭‭/‮‮ال‍ف‬‌‬۸م‌۸۰۲۱۷ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۶۵۸
 
   آدرس ثابت  ش‍رح‌ م‍ن‍ازل‌‌ال‍س‍ائ‍ری‍ن‌ خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍رح‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌‌‌ ک‍اش‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۲۸۰۹۴۱ ‬
‪ ‭BP۲۸۲/۶ /‮ال‍ف‌‬۸‮م‌‬۸۰۲۱۷ ۱۳۷۳‬ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۹۴۲ ‬
‪ ۲۷۲۹۶۱ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۷۳۷۵۷ ‬
‪ ۱۴۴۹۰۱۹ ‬
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۷۳۷۵۸ ‬
‪ ۹۴۳۶۹۰ ‬
۴
۱۳۷۹
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh