‏‫دی‍وان‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍ولان‍ا ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د خ‍واج‍ه‌‌ ح‍اف‍ظ‌‌ ش‍ی‍رازی‌: ب‍ا م‍ع‍ن‍ی‌ واژه‌ه‍ا و ش‍رح‌ اب‍ی‍ات‌ و ذک‍ر وزن‌ و ب‍ح‍ر غ‍زل‍ه‍ا و ف‍ه‍رس‍ت‌ آی‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌ و ب‍رخ‍ی‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ و اس‍ام‍ی‌ م‍ت‍ن‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،‏‫ - ‏۷۹۲ق‌.‏‬
‏عنوان قراردادی : دیوان
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫دی‍وان‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ م‍ولان‍ا ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د خ‍واج‍ه‌‌ ح‍اف‍ظ‌‌ ش‍ی‍رازی‌: ب‍ا م‍ع‍ن‍ی‌ واژه‌ه‍ا و ش‍رح‌ اب‍ی‍ات‌ و ذک‍ر وزن‌ و ب‍ح‍ر غ‍زل‍ه‍ا و ف‍ه‍رس‍ت‌ آی‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌ و ب‍رخ‍ی‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ و اس‍ام‍ی‌ م‍ت‍ن‌‬‏‫/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ خ‍طی‍ب‌ره‍ب‍ر.‬
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۳؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌‏‫، ‏‏۱۳۷۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏سی و یکم، ۷۳۳ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏‏۲۴۵۰۰ ری‍ال‌‏‬‏‫: ‎964-5626-18-8‬‏‬ ؛ ‏‫۲۴۵۰۰ ریال (چاپ بیست و چهارم)‮‬ ؛ ‏‫‏‏۴۴۰۰۰ ریال (چاپ چهلم)‏‬ ؛ ‏‫۵۴۰۰۰ ریال (چاپ چهل و یکم)‬‬ ؛ ‏‫۶۲۰۰۰ریال‬‬‏‫: چاپ چهل و دوم‬‬‏‫: ‏‫‬‭978-964-5626-06-6‏‬ ؛ ‏‫۸۶۰۰۰ ریال(چاپ چهل و چهارم)‏‬ ؛ ‏‫۸۶۰۰۰ ریال (چاپ چهل و پنجم)‬‬‏‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چهل و ششم)‬‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ چهل و هفتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال(چهل و هشتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال (چاپ چهل و نهم)‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰۰ ریال (چاپ پنجاه و دوم)‬‬‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‌ تا ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‍م‌ تا بیست و هشتم: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ن‍ه‍م‌ و سی و یکم: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌