‏‫ ت‍اری‍خ‌ ق‍رآن‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رام‍ی‍ار، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۱-۱۳۶۳.
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ ت‍اری‍خ‌ ق‍رآن‌‬‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍ود رام‍ی‍ار.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫‬: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‫، ۱۳۶۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫پ‍ان‍زده‌، ۸۰۸، [۱۵] ص‌. ن‍م‍ون‍ه‌‬‏‫: ج‍دول‌.‬
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰ ری‍ال‌‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ هشتم‬‏‫‭‬‭978-964-00-0593-4 : ؛ ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال(چاپ سیزدهم)‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۶۲.
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۹.‬
‏يادداشت : ‏‫چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ هشتم: ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۱۴ - ۷۳۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.‬
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : قرآن -- تاریخ
‏شناسه افزوده : موسسه انتشارات امیر کبیر
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BP۷۲‏‫‭‭ ‭/ر۲ت۲ ۱۳۶۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۲۹۷/۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۸۱۸
 
   آدرس ثابت  ‏‫ ت‍اری‍خ‌ ق‍رآن‌‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۷۸۵۲ ‬
‪ ۶۳-۱۷۸۵۲ ‬
۱
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۵۹۹۸۳ ‬
‪ ۶۳-۸۹۰۳۰ ‬
۲
۱۳۸۵
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۴۱۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۱۵۴ ‬
۱۸
۱۳۸۷
۸
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۷۱۰۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۹۵۷۹ ‬
۱۹
۱۳۶۹
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۵۰۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۵۰۰ ‬
۶
۱۳۶۲
۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۹۴۳۱ ‬
‪ ۹۰۰۰-۹۴۳۱ ‬
۲۴
۱۳۶۲
۲
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۲۰۸۱ ‬
‪ BP ۷۲ /ر۲ت۲ ۱۳۸۹ ‬
۲۲
۱۳۸۹
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۴۳۵ ‬
‪ ۲۱۳۰۶۸ ‬
۸
۱۳۶۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۷۴۳۶ ‬
‪ ۱۴۱۹۶۲ ‬
۱۳
۱۳۶۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۴۶۳۴۳۰ ‬
‪ ۸۴۹۴۰۵ ‬
۷
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۴۶۳۴۳۱ ‬
‪ ۱۴۷۰۳۴۹ ‬
۳۱
۱۳۷۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۰۳۸۰ ‬
‪ ۲۵۳۹۷۰ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۰۳۷۶ ‬
‪ ۳۶۴۳۵۵ ‬
۴
۱۳۸۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۳۰۳۷۷ ‬
‪ ۶۸۷۶۴۹ ‬
۵
۱۳۸۴
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۲۷۱ ‬
‪ ۶۶۵۶۳۴ ‬
۹
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۶۹۲۷۲ ‬
‪ ۶۶۵۶۳۵ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۷۶۴۹ ‬
‪ ۱۲۱۶۵۸۰ ‬
۲۰
۱۳۸۹
۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۷۶۵۰ ‬
‪ ۱۲۱۶۵۸۱ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۹
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۹۱۸۷ ‬
‪ ۷۵۶۵۱۸ ‬
۱۴
۱۳۸۷
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۶۹۱۸۸ ‬
‪ ۷۵۶۵۱۷ ‬
۱۵
۱۳۸۷
۸
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۱۳۵۳۱ ‬
‪ ۱۰۱-۳۳۱۱۰ ‬
۱۶
۱۳۶۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۱۳۵۶۰ ‬
‪ ۱۰۱-۱۸۵۳۳ ‬
۱۷
۱۳۶۲
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۰۷۸۲۹۶ ‬
‪ ۱۰۱-۲۲۲۸۸ ‬
۲۳
۱۳۶۲
۲
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۰۵۲۳۷۱ ‬
‪ ‬
۲۵
۱۳۹۵
۱۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh