ام‍پ‍راطور
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اپ‍وش‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ری‍ش‍ارد، - ۱۹۳۲
‎Kapuscinski, Ryszard‬
‏عنوان و نام پديدآور : ام‍پ‍راطور/ ری‍ش‍ارد ک‍اپ‍وش‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ک‍ام‍ش‍اد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۵۰
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎the Emperors: down fall of an autocrat)‬)‎Cesarz ‬.
‏موضوع : ه‍ای‍ل‍ه‌س‍لاس‍ی‌ اول‌، ام‍پ‍رات‍ور ات‍ی‍وپ‍ی‌‎Haile Selassie l'Emperor of Ethiopia‬، ۱۹۷۵ - ۱۸۹۲
‏موضوع : ات‍ی‍وپ‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌، ۱۹۷۴ -- خ‍اطرات‌
‏موضوع : ات‍ی‍وپ‍ی‌ -- ش‍اه‍ان‌ و ف‍رم‍ان‍روای‍ان‌ -- س‍رگ‌ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ک‍ام‍ش‍اد، ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : DT۳۸۷/۷‭/ک‌۲‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۹۳۶/۰۶۰۹۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۴۲۶
 
   آدرس ثابت  ام‍پ‍راطور
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۱۶۱۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۱۶۱۱ ‬
۱۱
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۶۵۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۷۵۵۴ ‬
۱۰
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۷۶۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۸۹۱۹ ‬
۹
۱۳۶۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh