‏‫ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز، ۱۹۰۷ - م‌.
Copleston, Frederick Charles
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌‬‏‫/ ف‍ردری‍ک‌ ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌‬‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍وی‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‬‏‫: سروش(صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)‏‫، [۱۳۷۵] ‬- ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹ ج.‬‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‭‭ ‏‫‭‬‬‬‭‭‏ ‫‬‬‬‭‭‏‫‭‏ ‭978-964-445-707-4 :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج. ۱‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫‭‭‭‬‬‬‭‭ ‏‫‭‭‭‬‬‬‭‭‫‭‏ ‫‬‭978-964-445-798-2 :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰ ریال (ج.۱، چاپ دوم)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۲۰ ریال (ج.۱، چاپ دوم، زرکوب‬‬‬‬)‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬‬ ‏‫: ج.۱، چاپ پنجم‬‬ ‏‫: ‏‫‬‭978-964-376-281-0‏‬ ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫: ج.۱، چاپ ششم‬‬‏‫‫ ‭ 978-964-376-603-0‬‏‬ ؛ ‏‫ج. ۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ : ‏‫‭‬‭‭‭‏ ‫‬‭978-964-445-897-2‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج. ۳‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫‭‬‬‬‭‭‭‏ ‫‬‭978-964-445-898-9 :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۷۰۰۰ ریال(چاپ دوم)‬‏‫ : ج. ۴‬‏‫ : ‭964-376-283-1‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‏‫ج. ۴‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫‭‬‬‬‭‭‏‭ ‫‬‭978-964-445-799-9 :‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال‬‬‬‬‬‬‬‏‫: ‏‫ج. ۵ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫‭‬‬‭‭‫‭‏ ‫‬‭978-964-445-800-2 :‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۲۵۰ ریال (ج.۵، چاپ دوم، زرکوب) ؛ ‏‫۱۸۰۰ ریال (ج.۵، چاپ دوم، نرم)‮‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰ ریال (ج.۵ ، چاپ سوم، نرم)‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال (ج.۵ ، چاپ سوم، گالینگور)‬ ؛ ‏‫۶۲۰۰ ریال‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫: ‏‫ج. ۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫‬‬‭‭‏‭ ‫‬‭978-964-445-801-9 : ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج. ۷‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫: ‏‫‭‭‬‬‬‭‭‭ ‫‬‭978-964-445-802-6‬‬‏‬‏‬ ؛ ‏‫ج. ۸‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‬: ‏‫‬‭978-964-445-803-3 ؛ ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ج.۸، چاپ چهارم‬‏‬‏‬ ‏‫: ‏‫‬‭978-964-376-615-3‏‬ ؛ ‏‫ج. ۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫: ‏‫‭‬‬‭‭‏‭ ‫‬‭978-964-445-705-6‬‬‬‬‬‏‬‏‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭ ‎A history of philosophy,1985. ‬‬‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۶۸).
‏يادداشت : ج‌. ۱ و ۴ و ۶ (چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌ : ۱۳۸۰).
‏يادداشت : ج. ۱ و ۵ - ۹ (چاپ چهارم : ۱۳۸۶) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ج.۱ ( چاپ ششم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ هفتم : ۱۳۸۷) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ اول : ۱۳۸۷) (فیپا).
‏يادداشت : ‏‫ج. ۴ (چاپ دوم : ۱۳۸۵).‬
‏يادداشت : ج. ۴ (چاپ سوم : ۱۳۸۹) .
‏يادداشت : ج.۵ (چاپ دوم: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ‏‫ج.۵ (چاپ سوم: ۱۳۷۵).‬
‏يادداشت : ج.۶ (چاپ اول : ۱۳۷۳).
‏يادداشت : ج.۶ ( چاپ پنجم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ‏‫ج.۷ ( چاپ چهارم: ۱۳۸۷).‬
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ج‌. ۸ (چ‍اپ‌ دوم‌ : ۱۳۷۶).
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ چهارم: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۹ (چاپ اول: ۱۳۸۴).
‏يادداشت : جلد سوم این کتاب در سال ۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : ج‍ل‍د دوم ، چهارم و ن‍ه‍م‌ ت‍وس‍ط ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر شده اس‍ت‌.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.‬
‏مندرجات : ج‌. ۱. ی‍ون‍ان‌ و روم‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍وی‌.-ج.۲. قرون وسطی / ترجمه ابراهیم‌دادجو.- ج. ۳. قرون وسطی / ترجمه ابراهیم دادجو.-- ج‌. ۴. از دک‍ارت‌ ت‍ا لای‍ب‌ ن‍ی‍ت‍س‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا اع‍وان‍ی‌.- ج‌. ۵. ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ از ه‍اب‍ز ت‍ا ه‍ی‍وم‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ی‍رج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ اع‍ل‍م‌.- ج‌. ۶. از ول‍ف‌ ت‍ا ک‍ان‍ت‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ س‍ع‍ادت‌ و م‍ن‍وچ‍ه‍ر ب‍زرگ‍م‍ه‍ر.- ج‌. ۷. از ف‍ی‍ش‍ت‍ه‌ ت‍ا ن‍ی‍چ‍ه‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ داری‍وش‌ آش‍وری‌.- ج‌. ۸. از ب‍ن‍ت‍ام‌ ت‍ا راس‍ل‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌.- ج‌. ۹. م‍ن‌ دوب‍ی‍ران‌ ت‍ا س‍ارت‍ر / ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍گ‌، م‍ح‍م‍ود ی‍وس‍ف‌ ث‍ان‍ی‌ .
‏موضوع : فلسفه -- تاریخ
‏شناسه افزوده : م‍ج‍ت‍ب‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۰۷ - ۱۳۷۸.، مترجم
‏شناسه افزوده : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‭B۷۲‬‏‫‬‭‬‭‭/ک۲ت۲ ۱۳۷۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭۱۰۹‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۲۱۶
 
   آدرس ثابت  ‏‫ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۹۵۲۲۱ ‬
‪ B۷۲ /ک۲ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۱
۷
۱۳۸۶
۶
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۹۵۲۲۲ ‬
‪ B۷۲ /ک۲ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۵
۵
۱۳۸۶
۵
قفسه باز
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۹۵۲۲۳ ‬
‪ B۷۲ /ک۲ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۶
۷
۱۳۸۶
۴
قفسه باز
 
مبادلات
‪ ۶۳-۱۴۳۲۵۲ ‬
‪ B۷۲ /ک۲ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۴
۹
۱۳۸۹
۳
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۱۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۹۱ ‬
۶
۹
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۴۲۵۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۲۲۷۱ ‬
۱
۶
۱۳۷۵
۳
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۸۵۱۲ ‬
‪ B۷۲ /ک۲ت۲ ۱۳۷۵ ‬
۵
۸
۱۳۷۵
۳
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۵۴۶۵ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۵۴۶۵ ‬
۱
۴
۱۳۷۵
۳
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۷۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۷۰ ‬
۶
۱۱
۱۳۷۵
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۷۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۸۶۷۵ ‬
۵
۱۲
۱۳۷۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۸۵۲۶ ‬
‪ ۲۲۲۷۴۸۰ ‬
۵
۴
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۷۲۹۹ ‬
‪ ۲۲۲۷۴۷۹ ‬
۸
۴
۱۳۷۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۸۷۲۱۹ ‬
‪ ۲۲۲۷۵۳۰ ‬
۱
۲
۱۳۸۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۹۶۹۰۵ ‬
‪ ۲۲۲۷۵۵۹ ‬
۶
۳
۱۳۸۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۹۸۵۶ ‬
‪ ۲۶۲۴۳۱ ‬
۷
۹
۱۳۸۲
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۲۴۰۶۰ ‬
‪ ۱۴۷۶۹۶۷ ‬
۷
۱۴
۱۳۶۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۲۹۵۰۰۶ ‬
‪ ۲۱۹۱۴۵۰ ‬
۹
۳
۱۳۸۶
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۶۶۶۹۳۲ ‬
‪ ۲۱۹۱۴۲۵ ‬
۳
۱۱
۱۳۸۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۱۶۷۷۴۲۰ ‬
‪ ‏۶۳-۱۷۵۵۶۰ ‬
۱
۱۶
۱۳۸۸
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۶۹۷ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۲۰۲ ‬
۵
۱۳
۱۳۷۰
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۷۳۵۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۹۷۹۲ ‬
۷
۱۸
۱۳۶۷
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۸۰۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۸۵۶ ‬
۱
۲۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۱۴۶۶ ‬
‪ ۱۹۹۶۰۴۶ ‬
۵
۱۴
۱۳۹۵
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh